Innehållspublicerare

null Fimea publicerade två HTA-utvärderingar om läkemedel mot lungcancer

Fimea publicerade två HTA-utvärderingar om läkemedel mot lungcancer

22.2.2021

Fimea har publicerat två HTA-utvärderingar om läkemedelskombinationer avsedda för första linjens behandling av spridd småcellig lungcancer. Med kombinationsbehandling med atezolizumab avses en kombination av atezolizumab, etoposid och karboplatin. Med kombinationsbehandling med durvalumab avses en kombination av durvalumab, etoposid och platinaförening (cisplatin eller karboplatin). Atezolizumab och durvalumab är biologiska läkemedel, PD-L1-antikroppar, som också har indikation för behandling av andra cancerformer.

Småcellig lungcancer är en form av lungcancer som står för ca 15–20 procent av alla lungcancerdiagnoser. I Finland insjuknar ca 370 personer årligen i småcellig lungcancer.

Terapeutiska effekter

  • Forskningsbevisen för atezolizumab baseras på en dubbelblind IMpower133-studie, där en kombinationsbehandling med etoposid och karboplatin användes som jämförande behandling.
  • Forskningsbevisen för durvalumab baseras på en icke-blind CASPIAN-studie, där en kombinationsbehandling med etoposid och platinaförening (cisplatin eller karboplatin) användes som jämförande behandling.
  • Vid kombinationsbehandling med atezolizumab var medianöverlevnaden (OS) 2,0 månader längre än i jämförelsegruppen, och hos patienter som fick kombinationsbehandling med durvalumab var den 2,7 månader längre jämfört med den jämförande behandlingen. Även den progressionsfria överlevnaden (PFS) var något längre med båda läkemedelskombinationer än med den jämförande behandlingen.
  • Inga skillnader mellan atezolizumab- och durvalumabkombinationen konstaterades i OS- eller PFS-resultaten vid indirekt jämförelse.
  • Ingen av kombinationsbehandlingarna har visats ha någon inverkan på patientens livskvalitet.
  • Hittills finns det bara forskningsbevis för behandling av patienter med gott allmäntillstånd (ECOG 0-1). Finländska patienter är i genomsnitt äldre och har sämre allmäntillstånd än patienterna som deltog i CASPIAN- och IMpower133-studierna.

Kostnader

Kostnaderna för läkemedel och dosering för en patient vid kombinationsbehandling med atezolizumab är ca 56 000 euro och vid kombinationsbehandling med durvalumab ca 83 000 euro ifall behandlingen varar i 29 veckor. Kostnaderna för etoposid-platinabehandling som används idag är 6 000 euro, då behandlingen varar i 18 veckor. Eventuella rabatter eller andra prissättningsmodeller har inte beaktats i kalkylen.

Enlig Fimeas bedömning finns det årligen uppskattningsvis 114–145 patienter i Finland som skulle vara lämpliga för kombinationsbehandling med atezolizumab eller durvalumab i denna indikation. Om alla dessa patienter skulle få kombinationsbehandling med atezolizumab skulle den extra kostnaden jämfört med behandling med etoposid-platina vara 5,7–7,2 miljoner euro. Om alla skulle få kombinationsbehandling med durvalumab skulle den extra kostnaden jämfört med behandling med etoposid-platina vara 8,8–11,2 miljoner euro.

Innehavarna av försäljningstillstånd för atezolizumab och durvalumab har uttryckt intresse för att förhandla om ett avtal om ett kontrollerat ibruktagande.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingssammanställningen kan lämnas fram till den 7 mars 2021. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer

Utvärderingsrapport om kombinationsbehandling med atezolizumab (pdf, på finska)

Utvärderingsrapport om kombinationsbehandling med durvalumab (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3521
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi