Innehållspublicerare

null Fimea publicerade en utvärderingssammanställning om remdesivir vid behandling av sjukdomen covid-19

Fimea publicerade en utvärderingssammanställning om remdesivir vid behandling av sjukdomen covid-19

10.8.2020

Remdesivir är det första läkemedlet med försäljningstillstånd i Europa för behandling av coronavirussjukdom (covid-19). Försäljningstillståndet har beviljats villkorligt. För nationella ändamål har Fimeas process Utvärdering av läkemedelsbehandlingar gjort en sammanställning av forskningsresultaten och kostnaderna för behandlingen med remdesivir.

Slutsatser av utvärderingen

Enligt nuvarande forskningsdata har remdesivir visat sig förkorta återhämtningstiden och eventuellt minska dödligheten jämfört med placebo hos patienter som vårdas på vårdavdelning på sjukhus och som behöver extra syre. Däremot har behandlingen inte visat sig vara till någon nytta för patienter som inte behöver extra syre. Inte heller patienter som behöver intensivvård har nytta av remdesivirbehandling.

Det tillgängliga publicerade forskningsmaterialet är delvis halvfärdigt och den nytta som observerats i huvudundersökningen har tills vidare inte påvisats i andra publicerade undersökningar. Dessutom vet man inte hur patienternas övriga behandling - till exempel kortikosteroidbehandling - påverkar behandlingsresultaten som uppnås med remdesivir.

Läkemedelskostnaderna per patient för remdesivir är i genomsnitt cirka 2 200 euro. En fem dagar lång remdesivirvård är kostnadsneutral om den förkortar vårdavdelningstiden med i genomsnitt minst tre dygn. Hos patienter som vårdas på vårdavdelning och som behöver extra syre skulle, enligt huvudstudiens resultat, en förkortning av nästan denna storlek kunna gå att uppnå.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingssammanställningen kan lämnas till och med 31.8.2020. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer

Utvärderingssammanställning (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi