Innehållspresentatör

null Fimea påminner apoteken om begränsningarna som gäller egenvårdsläkemedel

Fimea påminner apoteken om begränsningarna som gäller egenvårdsläkemedel

19.1.2018

Fimea har fått kännedom om fall där apoteken har sålt flera förpackningar åt gången av värkmediciner för egenvård till kunderna. En del av dessa fall har lett till allvarliga biverkningar och till och med till sjukhusvård för kunden.

För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställer Fimea en receptstatus som anger om det är tillåtet att expediera läkemedlet utan recept och hur stor förpackningsstorlek det är tillåtet att köpa på apotek utan läkemedelsordination. Om kunden behöver en större mängd av ett läkemedel än vad som finns i en förpackning för egenvård ska kunden vid behov hänvisas till en läkarmottagning.

Fimea har även vid apoteksinspektionerna upptäckt att personalen i apotekens kassa inte alltid känner till begränsningarna i försäljningen av egenvårdsläkemedel eller vilka faktorer som påverkar  läkemedelssäkerheten. Begränsningarna gäller all försäljning av egenvårdsläkemedel oberoende av om försäljningen sker via ett apotek, ett filialapotek, ett apoteks serviceställe eller ett apoteks webbtjänst.

Enligt läkemedelslagen gäller rådgivningsplikten även egenvårdsläkemedel

Vid försäljning av egenvårdsläkemedel ska apotekspersonalen förvissa sig om att kunden har fått tillräcklig vägledning och rådgivning om riktig och säker användning av läkemedlet. Läkemedelsrådgivning på apoteken kan endast ges av legitimerade farmaceuter eller provisorer och med vissa begränsningar av farmacistuderande. Hänsyn ska även tas till eventuella samverkningar av preparat som köps på samma gång och vid behov ska det kontrolleras hur det valda läkemedlet passar ihop med kundens övriga medicinering eller kundens hälsotillstånd.

I varje ärende som gäller egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning ska apoteken förvissa sig om att en farmaceut eller provisor har gett kunden rådgivning i enlighet med skriftligt material som har tillhandahållits av innehavaren av försäljningstillstånd och godkänts av myndigheterna. Apoteken ska ha sådana instruktioner att det i praktiska situationer inte är möjligt att ett egenvårdsmedel som kräver extra rådgivning expedieras utan rådgivning av farmaceut eller provisor.

På apoteken bör det finnas nödvändiga informationskällor som stöd för läkemedelsrådgivningen och beredskap att använda dessa. Dessutom ska apoteken ha en instruktion för läkemedelsrådgivning som även ska omfatta rådgivning för en riktig och säker användning av egenvårdsläkemedel och läkemedel som kräver extra rådgivning.

Fimea ger ut en förteckning över egenvårdsförpackningar av läkemedelspreparat med försäljningstillstånd. Förteckningen uppdateras vid behov och den publiceras på finska och svenska. I förteckningen ingår egenvårdspreparat jämte förpackningsstorlekar med gällande försäljningstillstånd. Egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning är märkta med rosa bakgrundsfärg.

Mer information om egenvårdspreparat

Ytterligare information ges av

  • apteekit@fimea.fi