Innehållspublicerare

null Fimea överväger en ökning av antalet apotek och att frigöra apotekens placering i Helsingfors

Fimea överväger en ökning av antalet apotek och att frigöra apotekens placering i Helsingfors

5.5.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea överväger ändringar i apotekens placeringsområden och i antalet apotek i Helsingfors. I ett pågående hörande som gäller apoteks­tjänster och apotekens placeringsområden föreslås det att apoteken i Helsingfors i fortsättningen fritt skulle få placera sig inom stadsområdet. Endast Mejlans sjukhusområde skulle avgränsas till ett eget område.

Fimea föreslår även att det inrättas fem nya apotek i Helsingfors. Ett av dem skulle placeras på Mejlans sjukhusområde och de resterande fyra annanstans i staden.

Fimeas beslutsförslag har skickats för hörande och remisstiden upphör 18.6.2021. Avsikten är att fatta beslut under innevarande år.

Apotekstjänsterna i Helsingfors utvecklas att motsvara behovet och kundernas beteende

I relation till befolkningsmängden är antalet apotek i Helsingfors mindre än i Finland i genomsnitt. Befolkningstillväxten i Helsingfors minskar apotekstätheten ytterligare. Antalet invånare i Helsingfors väntas öka med nästan 100 000 fram till år 2035 jämfört med situationen i slutet av 2019.

Även om tillgången på läkemedel i Helsingfors i regel är god, finns det skillnader i apotekstätheten mellan olika stadsdelar. Enligt de medborgarinitiativ som inkommit till Fimea skulle det även finnas behov av apotek t.ex. i Tapaninvainio, i västra delen av Gamlas, Kungseken, Havsrastböle och på Mejlans sjukhusområde.

På Mejlans sjukhusområde finns en koncentration av tjänster inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården, men det saknas apotekstjänster inom den öppna vården i området. Av den orsaken anser Fimea att tillgången till apotekstjänster och läkemedel bör tryggas i detta område och föreslår att området avgränsas till ett eget apoteksområde.

– Fri placering av apoteken i hela stadsområdet gör det möjligt att smidigt flytta apotekstjänsterna i enlighet med hälsotjänsterna och kundernas beteende, konstateras i Fimeas hörandebrev.

I huvudstadsregionen har det tidigare inrättats elva nya apotek

Till de sex nya apoteken som inrättades i Esbo 2017 har det valts apotekare genom Fimeas beslut. Ett av de nya apoteken i Esbo har öppnats på Jorvs sjukhusområde, som avgränsats till ett eget apoteksområde. De resterande fem apoteken får placera sig fritt inom Esbo stads område. Apoteken har ännu inte kunnat inleda sin verksamhet, eftersom tillståndsbesluten överklagades och förvalt­nings­domstolen återförde ärendena till Fimea för ny behandling.

Utöver de sex inrättade apoteken har till Esbo genom Fimeas beslut även överförts Helsingfors tredje (Universitets) apoteks filialapotek från Jyväskylä, där Helsingors tredje apoteks andra filialapotek fortsätter sin verksamhet.

Beslutet om inrättande av fyra nya apotek i Vanda och beslutet om att ändra stadens placerings­områden har vunnit laga kraft, och det har valts apotekare till apoteken. Två tillståndsbeslut är under behandling i förvaltningsdomstolen på grund av att de överklagats. Två av besluten kommer att behandlas på nytt i Fimea, eftersom de som beviljats apotekstillstånden har avstått från de beviljade tillstånden.

Fimea strävar efter att behandla de återförda apotekstillstånden för Esbo och Vanda så snart som möjligt.

Fimeas utredning har resulterat i 36 nya apotek

Som ett resultat av den utredning som Fimea inledde år 2016 har det inrättats sammanlagt 36 nya apotek. Siffran innehåller även de apotek som hittills inrättats i huvudstadsområdet (Vanda, Esbo) Av dem är 29 helt nya apotek, två nya filialapotek och fem tidigare filialapotek som ändrats till självständiga apotek. Utredningsarbetet fokuserade på hur väl apotekstjänsterna fungerar regionalt och på behovet att utöka antalet apotek.

Nya apotek har hittills öppnats i Åbo, Ylivieska, Nådendal, Mäntsälä, Valkeakoski, Hyvinge, Järvenpää och Vichtis. Dessutom har det öppnats ett apotek i anslutning till sjukhuset förutom i Esbo även i Kuopio och Tammerfors. Även i Björneborg kommer ett apotek att inleda verksamhet i anslutning till sjukhuset.

Filialapotek har inrättats i Laviaområdet i Björneborg och i området Gammelby-Forsby i Lovisa. Det har valts apotekare till apoteken i Nurmijärvi, Lovisa och Seinäjoki, men apoteken har ännu inte öppnat. Beslutet om apotekstillstånd för inrättandet av ett apotek i Borgå har överklagats hos förvaltningsdomstolen.

Fimeas senaste beslut om inrättande av apotek har gällt Rovaniemi, där det inrättats ett nytt apotek samt Uleåborg, där det inrättats tre nya apotek. I båda fallen har den lokala apotekaren sökt om omprövning av beslutet från Fimea. Beslut om inrättande av ett apotek har också fattats för Vasas del. Beslutet överklagades hos förvaltningsdomstolen, men förvaltningsdomstolen förkastade besvären som avsåg Fimeas beslut.

Ytterligare information ges av

  • Juha Sinnemäki, överprovisor, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3260
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, enhetschef, Enheten för tillstånd och inspektioner, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.