Innehållspublicerare

null Fimea och Valvira har gett apoteken och läkarna anvisningar om förskrivningsvillkoren för ADHD-läkemedel och om Sic-märkning

Fimea och Valvira har gett apoteken och läkarna anvisningar om förskrivningsvillkoren för ADHD-läkemedel och om Sic-märkning

17.2.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har gett apoteken, och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har gett läkarna anvisningar om hur förskrivningsvillkoren för ADHD-läkemedel ska beaktas när läkemedel förskrivs och expedieras. Dessutom har man i anvisningarna påmint om principerna för användningen av Sic-märkningen. Beredningsarbetet har styrts av social- och hälsovårdsministeriet.

I anvisningarna påminner man om att Fimea kan foga villkor till försäljningstillståndet för ett läkemedelspreparat om dessa behövs för att säkerställa en riktig och säker användning av läkemedlet. Förskrivningsvillkoret kan i princip redan ingå i produktresumén i enlighet med försäljningstillståndet. Dessa förskrivningsvillkor ska iakttas när läkemedel förskrivs.

Det har framkommit utmaningar i iakttagandet av förskrivningsvillkoren, eftersom det i en del av villkoren har funnits utrymme för tolkning, till exempel gällande vilken typ av specialisering eller förtrogenhet som krävs av den förskrivande läkaren. Särskilt villkoren för förskrivning av ADHD-läkemedel har orsakat tolkningsproblem. I Fimeas och Valviras anvisningar förtydligas principerna för förskrivning av ADHD-läkemedel, vilka beaktas i arbetet med uppdateringen av villkoren för förskrivning av ADHD-läkemedel. Myndigheterna tar inte ställning till graderingen av behandlingen vid genomförandet av läkemedelsbehandling av ADHD.

I anvisningarna påminns också om att man med en Sic-märkning på receptet inte kan förbigå förskrivningsvillkoret för läkemedelspreparatet. Sic-märkningen kan användas till exempel om den som ordinerat läkemedlet vill meddela apoteket att han eller hon avsiktligt har överskridit doseringsanvisningen i en godkänd produktresumé eller om läkemedelsförskrivningen på annat sätt avviker från allmänt godkänd vårdpraxis.

Om receptet inte är ändamålsenligt och inte följer villkoren för förskrivning, ska apoteket kontakta läkemedelsförskrivaren. Läkemedelsförskrivaren ska vid behov samarbeta med apotekens farmaceutiska personal för att genomföra en säker, effektiv och ekonomisk läkemedelsbehandling. Genom samarbete mellan läkaren och apoteket ska man säkerställa genomförandet av och kontinuiteten i en ändamålsenlig läkemedelsbehandling.

Läs mer:

Fimeas styrningsbrev till apoteken

Valviras anvisningar för läkemedelsförskrivare

Närmare upplysningar:

apteekit(at)fimea.fi (Frågor om apotekens verksamhet)

Jukka Sallinen, enhetschef, Fimea, jukka.sallinen(at)fimea.fi, 029 522 3410 (Frågor gällande försäljningstillstånd och förskrivningsvillkor)

Kaisa Riala, gruppchef, Valvira, kaisa.riala(at)valvira.fi, 029 520 9381 (Tillsyn över förskrivning av läkemedel)