Innehållspublicerare

null Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

10.10.2022

Fimea har inlett två nya utvärderingar av terapeutiskt och ekonomiskt värde (HTA). I båda är det fråga om ett nytt läkemedel som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

En av utvärderingarna behandlar användning av nirsevimab för förhindrande av infektion i de nedre luftvägarna som orsakas av respiratory syncytial-viruset (RSV) hos nyfödda och spädbarn under deras första RSV-infektionssäsong.

Den andra utvärderingen behandlar lonkastuximabtesirin vid behandling av recidiverat eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom och high-grade B-cellslymfom hos vuxna patienter som har fått minst två tidigare behandlingar.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer:

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till ett nytt läkemedel, nirsevimab (pdf, på engelska)

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till ett nytt läkemedel, lonkastuximabtesirin (pdf, på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Essi Grönholm, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518 (nirsevimab)
  • Jarno Kotajärvi, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3555 (lonkastuximabtesirin)
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi