Innehållspublicerare

null Fimea inledde sin verksamhet för 10 år sedan

Fimea inledde sin verksamhet för 10 år sedan

1.11.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea inledde sin verksamhet i november 2009 efter att föregångaren Läkemedelsverket avvecklades. Det nya centret för läkemedelsområdet fick i uppgift att sköta tillstånds- och tillsynsfrågor inom läkemedelsområdet, utöva forskning och utveckling samt producera och förmedla läkemedelsinformation i syfte att förbättra läkemedelsförsörjningens effektivitet. Målet var att förbättra säkerheten, ändamålsenligheten och ekonomiskheten hos befolkningens läkemedelsförsörjning och läkemedelsbehandling. Samma uppgifter och mål styr vår verksamhet än idag.

Födelsedagen firas i arbetets tecken

Fimea firar sin födelsedag med idogt arbete. Vi vill att läkemedlens effekt, säkerhet, tillgången till dem och rationell användning av dem är i världsklass i Finland. Vårt mål är att vara en öppen, effektiv och kompetent aktör med ett mångsidigt nätverk inom läkemedelsområdet.

Utöver basuppgifterna arbetar vi för närvarande med flertalet utvecklingsprojekt bl.a. för att främja utvecklingen av digitaliseringen och läkemedelskunskapen. Aktuella ärenden som sysselsätter oss är även särskilt beredskapen för de förändringar som Brexit medför samt störningar i tillgången till läkemedel.

Fimea har ständigt under sin verksamhet ökat sin expertis inom EU:s organ och Europas nätverk för läkemedelsområdet. Särskilt hösten 2019 har varit särskilt fullspäckad tack vare arbetsuppgifterna i och med EU-ordförandeskapet och de möten vi ordnat. Prioriteringarna i vår verksamhet har varit biologiska och folkhälsomässigt betydelsefulla läkemedel, generiska läkemedel samt individuell medicinering. Vi har utvidgat vårt kunnande genom att aktivt söka oss till internationella försäljningstillstånds-, tillsyns- och läkemedelsutvärderingsuppdrag.

Överföringen av hälsoteknikens uppgifter från Valvira till Fimea i början av nästa år medför nya uppgifter och ansvarsområden. Uppgifterna som överförs är tillsynen över medicintekniska produkter, styrningen, övervakningen och registeringsuppgifter som gäller biobankerna, tillstånds- och övervakningsuppgifter som baseras på lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, uppgifter för forskning som gäller embryon samt övervakningsuppgifter enligt gentekniklagen.

Fimea verkar på flera orter: huvudkontoret ligger i Kuopio, de övriga kontoren ligger i Helsingfors, Åbo och i Tammerfors. Kontoret i Helsingfors flyttar till Tilkkabacken i början av 2020 och efter flytten inleder vi uppdateringen av vår strategi. Även intressentgrupperna bjuds in för att komma med sina tankar kring i vilken riktning Fimea borde utveckla sin verksamhet.

Läs mer:

Om Fimea

Våra intressentgrupper gratulerar: Sic 3-4/2019 (på finska)

Kontaktuppgifter 2020 (på finska)

Mer information om överföringen av hälsoteknik (på finska)

 

Fimea övervakar läkemedel, blod- och vävnadsprodukter samt utvecklar läkemedelsområdet

Fimeas uppgift är att se till att de humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som finns på läkemedelsmarknaden i Finland uppfyller alla krav på effekt, säkerhet och kvalitet som ställs på dem. Vi svarar för ärenden som gäller läkemedelsfabrikernas, läkemedelspartihandlarnas och apotekens verksamhetstillstånd. Vi säkerställer att läkemedel på marknaden tillverkas och distribueras ändamålsenligt, säkerställer tillgång och användarsäkerhet samt främjar finländska läkemedels innovationer och läkemedelsforskning.

Fimea producerar och förmedlar oberoende och aktuell information om läkemedel och användningen av dem för hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelsanvändare och befolkningen. Vi utvärderar läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde samt koordinerar läkemedelsområdets forskning som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet som gäller läkemedel.

Vi samarbetar aktivt internationellt och påverkar Europeiska unionens läkemedelspolitik som en del av det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn. Vi samarbetar med olika aktörer inom social- och hälsovården samt med myndigheter, universitet och forskningsinstitut.