Innehållspublicerare

null Fimea har utrett åtgärder och effekter i samband med avregleringen av apotekssystemet i Europa

Fimea har utrett åtgärder och effekter i samband med avregleringen av apotekssystemet i Europa

2.5.2017

Enligt Fimeas utredning har ökningen av antalet apotek som eftersträvades med avregleringen av apotekssystemet i huvudsak blivit verklighet. Nya apotek har inrättats särskilt i stadsområdena. Till exempel i Sverige har apoteken blivit fler efter avregleringen men i Finland finns det fortfarande fler apotek per enskild invånare. I och med avregleringen har även apotekens öppettider förlängts, de enskilda apotekens storlek minskat och lagerhanteringen försvårats. Eftersom antalet apotek knappast alls har ökat i glest befolkade områden har den regionala tillgängligheten till läkemedel vanligtvis säkrats med en separat reglering både i reglerade och avreglerade länder. I avreglerade länder har apoteken bildat apotekskedjor (s.k. horisontell integration). Även den vertikala integrationen (antalet apotek ägda av läkemedelsgrossister) har ökat. Till övriga delar är undersökningsdata oenhetliga och tillförlitliga slutsatser kan inte dras om avregleringens effekter på läkemedelspriserna, apotekens vinstmarginaler, tillgängligheten till läkemedel, kundernas syn på apotekstjänsternas kvalitet, konkurrensen mellan apoteken och verksamhetsstrukturerna.

Någon prissänkande effekt på läkemedelspriserna genom avregleringen av apotekssystemet kan enligt publicerade undersökningsdata inte påvisas.

I och med den offentliga debatten i Finland de senaste åren blev det aktuellt att utreda vilka jämförande undersökningsdata det finns om vilka effekter avregleringen av apotekssystemet har haft i Europa på läkemedelspriserna, tillgängligheten till läkemedel och apotekstjänster, apotekstjänsternas kvalitet och konkurrensen mellan apoteken. Utredningen beskriver även förändringarna i regleringen av apotekssystemet i de nordiska länderna och utgångspunkterna bakom förändringarna.

Det är inte möjligt att baserat på denna utredning visa att avregleringen av apotekssystemet på lång sikt skulle sänka läkemedelspriserna. I många länder, inklusive Finland, regleras läkemedelspriserna och apotekssystemen avskilt från varandra. Bedömningen av effekterna försvåras även av att andra revideringar som påverkar läkemedelspriserna och läkemedelskostnaderna i många länder ofta har genomförts i samband med avregleringen av apotekssystemet. Dessutom är det vanligt att flera olika metoder används samtidigt i regleringen av läkemedelspriser.

I utredningen utvärderades vetenskapliga undersökningar om avregleringen av apotekssystemet i Europa.

Utredningen bygger på 15 internationella ursprungliga undersökningar. Effekterna av de medicinpolitiska författningsändringarna har även publicerats bland annat som rapporter och utredningar från myndigheterna i olika länder, men resultaten ingår inte i denna utredning. Denna utredning ger ett perspektiv, men varken det enda eller det kompletta perspektivet på debatten om vårt apotekssystem.

Läs mer:

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset (pdf, på finska).

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.