Innehållspresentatör

null Fimea har inlett tre HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel

Fimea har inlett tre HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel

10.9.2020

I Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har det inletts tre nya utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet.

Två av utvärderingarna gäller första linjens behandling av spridd småcellig lungcancer. De läkemedel som utvärderas är atezolizumab och durvalumab. I båda fallen är det fråga om att utvidga läkemedlets indikation. Europeiska läkemedelsmyndigheten förordade en utvidgning av indikationen för durvalumab i juli 2020, och en motsvarande utvidgning av indikationen för atezolizumab beviljades 2019.

Den tredje utvärderingen gäller belantamab-mafodotin i behandlingen av benmärgscancer, dvs. multipelt myelom i det sena skedet. Det är fråga om ett nytt läkemedel, för vilket Europeiska läkemedelsmyndigheten förordade beviljande av försäljningstillstånd i juli 2020.

Utvärderingarna genomförs enligt processen för utvärdering av sjukhusläkemedel och de förväntas vara färdiga vid utgången av 2020.

Fimea publicerar information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärderingar och inledda utvärderingar

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, prövningsläkare, tfn 029 522 3530 (atezolizumab)
  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517 (durvalumab)
  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518 (belantamab-mafodotin)
  • e-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi