Innehållspublicerare

null Fimea har informerats om de första dödsfallen efter covid-19-vaccinationerna

Fimea har informerats om de första dödsfallen efter covid-19-vaccinationerna

26.1.2021

Fimea har informerats om de första dödsfallen som skett tidsmässigt snabbt efter att coronavaccinet getts. Fram till den 25 januari har tre fall anmälts och i alla fall misstänks patienten ha avlidit av en sjukdom som han eller hon haft redan före vaccinationen. Enligt nuvarande uppgifter misstänks vaccinet inte ha orsakat dödsfall och rekommendationerna om vaccination håller inte på att ändras.

Eftersom antalet fall är litet och biverkningsanmälningarna innehåller sekretessbelagda hälsouppgifter, kan myndigheterna endast i liten utsträckning ge mer information om detaljerna kring fallen för att säkerställa personernas integritetsskydd. Fimea publicerar en sammanställning av anmälningar om biverkningar på sin webbplats med 1-2 dagars mellanrum och en mer omfattande rapport med bakgrundsinformation på onsdagar.

Vaccination av hälsomässigt sårbara personer ska övervägas från fall till fall

I Finland rekommenderar THL att personer som får vård i livets slutskede inte vaccineras. Även i övrigt fattas beslut om vaccination av personer med ett svagt och bräckligt hälsotillstånd från fall till fall i samarbete med den behandlande läkaren, den som ska vaccineras och de anhöriga.

I Finland har äldre personer som bor på vårdhem till stor del fått den första vaccindosen. Äldre personer som bor på vårdhem löper stor risk att dö av sina primärsjukdomar även på kort sikt. Under normala förhållanden dör cirka 400 boende i veckan på vårdhemmen i Finland. Eftersom vaccination mot coronaviruset inte hindrar att man insjuknar eller avlider i andra sjukdomar, kommer sådana dödsfall att inträffa även efter vaccinationen.

Vaccinernas säkerhet följs upp och utvärderas kontinuerligt

Uppföljningen av vaccinens säkerhet är en kontinuerlig global verksamhet. Säkerhetsinformation samlas in t.ex. av anmälningar om biverkningar, undersökningar och publicerad litteratur. Insamlad information analyseras hela tiden för signaler om eventuella säkerhetsproblem. Även de biverkningar som anmälts i Finland ingår i den internationella säkerhetsuppföljningen. Om säkerhetsproblem bekräftas efter den vetenskapliga bedömningen vidtas nödvändiga åtgärder.

Läs mer:

Hur många anmälningar om biverkningar av COVID-19-vaccin har kommit i Finland?

Anmälan av läkemedelsbiverkningar

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, överläkare, tfn 029 522 3308
  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet, tfn 0295223340
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi