Innehållspresentatör

null Fimea har gett Åbo 8:e apotek (Slotts-Apoteket) beslut om marknadsföringsförbud mot marknadsföring av läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd

Fimea har gett Åbo 8:e apotek (Slotts-Apoteket) beslut om marknadsföringsförbud mot marknadsföring av läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd

16.8.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har genom sitt beslut förbjudit Åbo 8:e apotek  Slotts-Apoteket att fortsätta med eller förnya främjandet av för-säljningen av ett läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd i Finland.

Beslutet har fattats 9.8.2018 (Dnr 002396/06.08.03.00/2018).

Enligt 91 § 2 mom. i läkemedelslagen är det förbjudet att marknadsföra läkemedelspre-parat som inte har försäljningstillstånd i Finland. Försäljningen av ett läkemedelspreparat som inte har försäljningstillstånd får inte främjas på något sätt och apoteket får inte på eget initiativ presentera information eller reklam som främjar försäljning av ett preparat utan försäljningstillstånd. Dessutom får läkemedel som expedieras mot recept eller innehåller narkotika eller psykotropa ämnen enligt 91 a § 1 mom. i läkemedelslagen inte alls marknadsföras till allmänheten. Fimea har ansett att Åbo 8:e apotek  Slotts-Apotekets verksamhet har stridit mot bestämmelserna om marknadsföring i läkeme-delslagen.

Beslutet om förbud mot marknadsföring förstärks med ett vite om 50 000 euro.

Enligt läkemedelslagen ska marknadsföringen av läkemedel främja korrekt användning av läkemedel. Marknadsföringen får inte vara osaklig eller locka allmänheten att an-vända läkemedel i onödan.

 

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310
  • Liisa Näveri, enhetschef, tfn 029 522 3340
  • Jukka Räisänen, jurist, tfn 029 522 3632
  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi