Innehållspublicerare

null Fimea ger apoteken anvisningar om expediering av läkemedel i webbtjänsterna

Fimea ger apoteken anvisningar om expediering av läkemedel i webbtjänsterna

2.2.2021

Fimea instruerar apoteken som erbjuder webb- och distansförsäljningstjänster om att samma principer ska tillämpas på läkemedelsförsäljningen och direktersättningar via apotekens webb- och distansförsäljningstjänster som på annan läkemedelsexpediering. Också webb- och distansförsäljningsverksamheten ska stödja sund läkemedelsanvändning.

FPA förutsätter i sin tur i enlighet med avtalen mellan FPA och apoteken att apoteken följer Fimeas anvisningar när de expedierar läkemedel med direktersättning.

Samma bestämmelser i närköp och på nätet

Nätapoteksverksamheten regleras i finsk lag och i EU-lagstiftningen. Bestämmelserna tillämpas på försäljning av läkemedel via internet och andra distansmedier.

I styrningsbrevet påminns apoteken om att även nät- och distansförsäljningstjänsten ska beakta kraven i lagstiftningen. Kraven gäller bl.a. omfattningen av det tillgängliga läkemedelssortimentet, tillgången till förmånligare alternativ, prisrådgivning och läkemedelsutbyte.

Samtidigt påminner man om att avtal om direktersättningsförfarande och anvisningar som getts med stöd av dem ska iakttas även när läkemedel expedieras med ersättning i apotekets nät- och distansförsäljningstjänster.

Expedieringsdagen ska motsvara överlåtelsetidpunkten

Läkemedel som kräver recept får expedieras från apotekets webbtjänst endast med elektroniska recept. Kunden ska med stark autentisering bevisa att han eller hon har rätt att motta läkemedlet. Apoteket ska försäkra sig om att anvisningarna, föreskrifterna och villkoren för försäljningstillstånd gällande det läkemedelspreparat som expedieras har tagits i beaktande.

I apotekets webb- och distansförsäljningstjänst anses expedieringstidpunkten för läkemedel vara den dag då läkemedlen som granskats av en farmaceut eller provisor överlåts för transport till kunden. Avsikten är att expedieringsdatumet i Receptcentret ska motsvara den faktiska tidpunkten för expedieringen av läkemedlen. Då uppdateras också de influtna självriskandelarna för klienternas läkemedelsersättningar i realtid i den verkliga inköpsordningen.

Läs mer:

Fimeas styrningsbrev till apoteken 2.2.2021 (pdf)

Fpa: Apoteken har instruerats om expediering av läkemedel i webbtjänster och andra distansförsäljningstjänster 

Närmare upplysningar:

Noora Oinonen, överprovisor, Fimea, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet

Pirjo Rosenberg, överprovisor, sektionschef, Fimea, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet

apteekit@fimea.fi