Innehållspublicerare

null Fimea deltar i utvecklingen av en trygg gränsöverskridande recepttjänst

Fimea deltar i utvecklingen av en trygg gränsöverskridande recepttjänst

10.7.2020

Fimea deltar i hälsoprojektet UNICOM som finansieras av Europeiska kommissionen med 19 miljoner euro.

UNICOM (Up-scaling the global univocal identification of medicines) är EU:s nya digitala hälsoinnovationsprojekt, vars mål är att förenhetliga hälsoprocesserna för läkemedelsuppgifter i Europa. Utöver patientsäkerheten främjar projektet även den offentliga hälso- och sjukvården, den kliniska läkemedelsforskningen och affärsverksamheten inom läkemedelsbranschen samt effektiverar läkemedelsövervakningen.

Inom UNICOM-projektet är avsikten att under de följande fyra åren:

  • utveckla nya datasystem- och datalagerlösningar som gör det möjligt att ta i bruk den Internationella standardiseringsorganisationens identifieringskod (IDMP-standard för läkemedelspreparat) i de viktigaste läkemedelsdatabaserna och läkemedelsövervakningsprocesserna runt om i Europa.
  • säkerställa att de utvecklade lösningarna fungerar genom att testa dem i form av pilotprojekt i de nationella och gränsöverskridande apoteks- samt hälso- och sjukvårdssystemen. Samtidigt är avsikten att via genomförda systemlösningar identifiera eventuella brister och behov av vidareutveckling.

I projektet, som inleddes vid årsskiftet, deltar de nationella läkemedels- och hälsovårds­myndigheterna från 19 olika stater samt tiotals intressegruppsorganisationer. I Finland deltar utöver Fimea även FPA och THL i projektet. Det tyska kommunikations- och teknologiforskningsföretaget Empirica ansvarar för projektets koordinering.

För bättre läkemedelssäkerhet och nya affärsverksamhetsmöjligheter

IDMP-standarden har utvecklats i tio år. UNICOM-projektet är mycket omfattande och krävande, eftersom de informationsvärdekedjor som aktörerna inom läkemedelsbranschen använder måste ändras så att de är förenhetliga med IDMP-standarden med början från inmatning av uppgifterna i datalagren till att uppgifterna börjar utnyttjas i systemen.

Projektet gör det möjligt att utan dröjsmål och på ett tryggt sätt expediera rätt medicin åt patienten oberoende av i vilket europeiskt land som receptet har förskrivits. Bättre tillgång till läkemedels- och hälsouppgifter och en snabbare informationsförmedling effektiverar förebyggandet av läkemedlens biverkningar och bekämpar läkemedelsmissbruk överallt i Europa.

På lång sikt främjar projektet även innovationsverksamheten inom läkemedelsbranschen t.ex. vad gäller kliniska läkemedelsprövningar, samt möjliggör en utveckling av nya tjänste- och affärsverksamhetsformer. Efter införandet av IDMP-standarden kan t.ex. apoteken i Finland via de nationella kontaktpunkterna med allt bättre leveranssäkerhet söka recept som förskrivits av medlemsländerna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för expediering, och på så sätt utveckla sin affärsverksamhet.

Läs mer:

UNICOM-projektets webbplats

Ytterligare information ges av

  • Mika Kuivamäki, IT-utvecklingschef, tfn 029 522 3646
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.