Innehållspublicerare

null Fimea beslutar inte om ersättningsgilla läkemedel och partipriser på läkemedel

Fimea beslutar inte om ersättningsgilla läkemedel och partipriser på läkemedel

15.6.2017

Läkemedlet Orisantin finns för närvarande inte på apoteken. Störningen beror på avtalstillverkarens produktionsproblem och därför har det inte gått att få den mängd som behövs i Finland. Det finns ett alternativt läkemedel till Orisantin, Asasantin Retard. Det alternativa läkemedlet är dock dyrare och är inte ersättningsgillt för användaren.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar tillsammans med läkemedelsprisnämnden (Hila) vilka läkemedel som tas in i ersättningssystemet, vilken ersättningsklass de tillhör och vad som är skäligt partipris för dem. Besluten baseras på ansökningar gjorda av innehavaren av godkännande för försäljning.

Preparat som omfattas av ersättningssystemet för läkemedel är prisreglerade. När ett läkemedel inte ingår i ersättningssystemet kan företaget prissätta sitt läkemedel fritt. I detta fall hamnar patienten att betala hela läkemedelskostnaden enligt läkemedlets minutförsäljningspris.

Minutförsäljningspriset på läkemedel bestäms enligt förordningen om läkemedelstaxa som ska följas av apoteken vid prissättning av läkemedel.

Innehavaren av godkännande för försäljning av Orisantin (Orion Oyj) har anmält störning i tillgången till Fimea första gången 22.12.2016. Därefter har anmälan om störning i tillgången uppdaterats flera gånger. Enligt den senaste information skulle störningen upphöra i slutet av oktober. Innehavaren av godkännande för försäljning uppskattar att läkemedlet trots allt kommer att vara tillgängligt tidvis och begränsat redan tidigare. Innehavaren av godkännande för försäljning svarar för tillgången på läkemedlet.

Orisantin är ett kombinationspreparat som hämmar blodplättarnas aggregation. Aktiva substanser är acetylsalicylsyra (25 mg) och dipyridamol (200 mg). Indikationerna för Orisantin är sekundär prevention av ischemisk stroke och transitoriska ischemiska attacker (TIA-attacker). Det används således för att förebygga att en diagnostiserad störning av cirkulationen till hjärnan avancerar eller förvärras.

Läs mer:

Pelkonen L ja Kalliokoski A: Lääkekorvausjärjestelmä ohjaa lääkkeiden määräämistä ja korvausmenoja. Sic! läkemedelsinformation från Fimea 1/2016. (på finska).

Pelkonen L ja Kurkijärvi U: Lääkkeiden hintalautakunta, korvattavat lääkkeet, tukkuhinnan vahvistaminen ja viitehintajärjestelmä. Finlands läkemedelsstatistik. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Folkpensionsanstalten. 2016. (på finska och engelska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Ruokoniemi, överläkare, p. 029 522 3442
  • Pasi Peltoniemi, överinspektör, p. 029 522 3239
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi