Innehållspublicerare

null Fimea ber intressentgrupperna om synpunkter på innehållet och utvecklingsbehoven i läkemedelsrådgivningen på apoteken inom öppenvården

Fimea ber intressentgrupperna om synpunkter på innehållet och utvecklingsbehoven i läkemedelsrådgivningen på apoteken inom öppenvården

5.4.2022

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Fimea i uppdrag att utarbeta utredningar om utvecklingen av apotekssystemet och läkemedelsrådgivningen i Finland. Utredningarna genomförs under våren och sommaren 2022.

Bedömningen och uppföljningen av kvaliteten på apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning försvåras av att apotekens läkemedelsrådgivningsuppgift har fastställts i läkemedelslagen på ett ganska allmänt sätt (395/1987, 57 §). Definitionen lämnar också delvis oklart vad som är lagstadgad rådgivning för apotek som ingår i expedieringen av läkemedel och till vilka delar verksamheten kan vara avgiftsbelagd serviceverksamhet i anslutning till läkemedel (38 §).

Dessutom genomförs läkemedelsrådgivning i samband med expediering av läkemedel i olika situationer och kontexter. Till exempel läkemedelsrådgivningen vid ett s.k. stenfotsapotek sker i allmänhet i direkt kontakt med kunden, medan den sker via apotekets webbtjänst till exempel per telefon eller chatt. Det finns också situationer där läkemedelsrådgivningen sker via mellanhänder, såsom dosdispenseringsklienter eller klienter vid serviceboenden via vårdpersonalen.

Som stöd för beredningen av reformen av läkemedelsärenden behövs en detaljerad definition av läkemedelsrådgivningen, dess innehåll och genomförande i olika situationer och kontexter.

Utredning om läkemedelsrådgivningen på apoteken inom öppenvården

Målet med utredningen som behandlar apotekens läkemedelsrådgivning är att utreda läkemedelsrådgivningens nuläge och ta fram ett förslag på innehållshelheter som hör till apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning med beaktande av klienternas behov, olika situationer och kontexter där apoteken inom öppenvården genomför läkemedelsrådgivning. Utredningen publiceras hösten 2022 och den utnyttjas i beredningen av reformen av läkemedelsfrågor.

För utredningen bekantar vi oss med både finländsk och internationell forskningslitteratur. Dessutom går man igenom de finländska myndighetsrapporterna och utreder deras definitioner och beskrivningar av läkemedelsrådgivningen. Under utredningen hörs intressentgrupper med hjälp av en bakgrundsenkät och evenemang för intressentgrupper.

Besvara bakgrundsenkäten om apotekens läkemedelsrådgivning

Syftet med enkäten är att identifiera innehåll, kontexter och utvecklingsbehov som hör till den lagstadgade läkemedelsrådgivningen på apoteken inom öppenvården. Enkätsvaren utnyttjas vid utarbetandet av utredningen och vid planeringen av ett eller flera evenemang för intressentgrupper som genomförs senare på våren. I enkäten är det möjligt att uttrycka sitt intresse för att delta i ett evenemang för intressentgrupper.

Svara på bakgrundsenkäten senast 20 april 2022:

Länk till bakgrundsenkäten i Webropol (på finska)

Frågeformulär i pdf-format (på finska)

Läs mer:

Utredningar om europeiska apotekssystem och apotekens läkemedelsrådgivning har inletts (Fimeas webbnyhet 24 februari 2022, på finska)

Reform av läkemedelsfrågor (SHM:s webbplats)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513, katri.hameen-anttila (at) fimea.fi (ansvarig person för läkemedelsrådgivningsutredningen)
  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, Fimea, tfn 029 522 3520, leena.reinikainen (at) fimea.fi (projektchef)
  • Anne Hautala, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3703, anne.hautala (at) gov.fi (uppdrag och mål)