Innehållspresentatör

null Fimea är värd för ett flertal möten inom läkemedelsområdet under ordförandeskapsperioden

Fimea är värd för ett flertal möten inom läkemedelsområdet under ordförandeskapsperioden

4.7.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnar under Finlands EU-ordförandeskapsperiod flera möten för EU:s nätverk för läkemedelstillsyn. Direktörerna för EU-medlemsländernas läkemedelsverk samt representanter från olika nationella ämbetsverk i vetenskapliga kommittéer och arbetsgrupper samlas i Helsingfors tillsammans med representanter från Europeiska läkemedelsmyndigheten och EU-kommissionen. Uppskattningsvis kommer 800 experter inom läkemedelsområdet att delta i höstens möten.

Fimea ordnar två möten för EU:s/EES överdirektörer samt sex andra möten, vilka samlar deltagare från 14 olika kommittéer eller vetenskapliga arbetsgrupper. Fimea deltar också i upprättandet av agendorna för möten som arrangeras av många andra ämbetsverk eller SHM. Dessutom kommer läkemedelsfrågor att behandlas i samband med det möte för läkemedelspolitiska ledare som social- och hälsovårdsministeriet arrangerar i Helsingfors samt i samband med medlemsstaternas inofficiella möte i Bryssel.

Finland påverkar aktivt mötenas agendor under sin ordförandeskapsperiod 

Teman som lyfts fram på Fimeas möten är innovationer och nya läkemedel, främjande av rationell läkemedelsbehandling och tillgången till läkemedel samt att effektivera EU:s gemensamma processer. Fimea bereder och främjar sina teman i samarbete med sina representanter i olika kommittéer, läkemedelstjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet samt representanter för läkemedelsfrågor vid den ständiga representationen i Bryssel. 

Dessutom kommer man att diskutera andra ärenden som redan är under behandling i EU, t.ex. verkställandet av förordningarna om klinisk läkemedelsforskning samt veterinärläkemedel, bedömningen av hur väl systemet med försäljningstillstånd fungerar samt initiativ som främjar tillgången till läkemedel. Under perioden är målet också att bereda en gemensam strategi 2025 för Europeiska läkemedelsmyndigheten och Heads of Medicines Agencies HMA-nätverk. En utmaning för hela läkemedelsområdet är även Brexit, såvida den genomförs.

Finland kan dessutom bidra till EU:s nätverk för läkemedelstillsyn med intressanta och unika nationella exempel, som nationella läkemedelsinformationsnätverket och läkemedelsinformationsstrategin, Webbplatsen för läkemedelsfostran och databasen Medicin75+.

Det första mötet hålls i juli

På det första vetenskapliga gemensamma INNO-mötet, som hålls i juli, samlas Europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för vetenskaplig rådgivning (SAWP), européernas HTA (Health Technology Assessment), det europeiska nätverket för utvärdering av medicinska metoder (EUnetHTA), arbetsgruppen för kliniska prövningar (CTFG) och det europeiska innovationsnätverket (EU-Innovation Network). 

Arbetsgrupperna träffas för första gången samtidigt på mötet i juli. På mötets agenda finns en översikt av de olika gruppernas vetenskapliga rådgivningsprocesser och en kartläggning av samarbetsmöjligheterna, många av de vetenskapliga och regulatoriska utmaningarna som tas upp i rådgivningen för närvarande, en kartläggning av de framtida utmaningarna (horizon scanning), myndigheternas många pågående utvecklingsprojekt samt diskussion om påvisande av effekt och säkerhet i situationer, där denna uppgift är mycket begränsad i samband med att försäljningstillståndet beviljas (t.ex. villkorligt försäljningstillstånd). 

Finlands mål på mötet är att främja en allt mångsidigare diskussion och informationsutbytet om innovationer och nya läkemedel. Det är viktigt att intensifiera dialogen och samarbetet mellan läkemedelsmyndigheterna och HTA-nätverket för utvärdering av medicinska metoder, då målet är att innovativa läkemedel ska vara tillgängliga för patienterna vid så rätt tidpunkt som möjligt och baserat på tillräckliga forskningsbevis.

Läs mer: 

Webbplatsen Finlands EU-ordförandeskap

SHM:s webbplats om EU-ordförandeskapet

Fimeas webbplats om EU-ordförandeskapet

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Fimeas internationella representation (på engelska, pdf)

 

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • Esa Heinonen, direktör, Utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 029 522 3310
  • Pertti Happonen, direktör, Utvärdering av läkemedelsbehandlingar, tfn 029 522 3500
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi