Innehållspresentatör

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2019

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2019

15.8.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10. – 31.12.2019.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 191 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 73 synonympreparat. Nya preparat är huduppmjukande medlet glycerol, hormonläkemedlet dienogest, tumorläkemedlet treosulfan och läkemedlet med verkan på nervsystemet natriumoxibat.

Totalt 118 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är vitaminpreparatet dihydrotakysterol, blod och blodbildande läkemedlet iloprost, läkemedlet lauromacrogol 400 för behandling av varicer, infektionsläkemedlen tenofoviralafenamid och rilpivir, virusläkemedelskombinationen med emtrisitabin och tenofoviralafenadin, tumorläkemedlen klorambucil, tiotepa, atsasitidin, desitabin, atetsolitsumab, minostaurin, aflibersept och vedolitsumab, läkemedlet kollagenas från clostridium histolyticum med verkan på stöd- och rörelseapparaten, läkemedlen med verkan på nervsystemet kapsaicin och modafinil, läkemedlen mot luftvägssjukdomar mepolitsumab och benralitsumab samt läkemedlet mot toxicitet vid cytostatikabehandling mesna.

Ur förteckningen har strukits 97 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5688 läkemedelspreparat som representerar totalt 665 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (124 st), psykosläkemedlen olanzapin (118 st) och ketiapin (73 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (68 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (63 st), psykosläkemedlet risperidon (60 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 60 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9460.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi