Innehållspublicerare

null Europafarmakopén stöder utvecklingen av behandlingen av coronavirus

Europafarmakopén stöder utvecklingen av behandlingen av coronavirus

19.11.2020

Under coronaviruspandemin har Europarådets enhet i Strasbourg som ansvarar för läkemedelskvalitet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), Europeiska farmakopékommissionen och nationella farmakopémyndigheterna i medlemsländerna försökt på många sätt främja utvecklingen av coronavirusläkemedel och -vaccin.

Vaccin

Alla texter från Europafarmakopén som handlar om vaccin har publicerats på EDQM:s webbplats och de är till skillnad från det normala avgiftsfria för intressentgrupperna. Förhoppningen är att åtgärderna stödjer utvecklingen av coronavirusvaccin.

En del av coronavirusvaccinen som är under utveckling grundar sig på rekombinant virusvektorteknologi. För dessa vaccin finns inte ännu ett avsnitt i den Europeiska farmakopén som kan tillämpas direkt. Expertgruppen som behandlar vaccin har dock sammanställt olika typer av tester som är eventuellt tillämpbara för kvalitetssäkring av vaccin i olika tillverkningsskeden.

Virusläkemedel

Alla texter från Europafarmakopén som handlar om virusläkemedel har publicerats på EDQM:s webbplats och de är till skillnad från det normala avgiftsfria för intressentgrupperna. Förhoppningen är att åtgärderna stödjer utvecklingen av läkemedel mot coronavirus.

Expertgruppen som hanterar läkemedel för barn har publicerat tillgängliga anvisningar för sammansättning och tillverkning avseende de läkemedel som för närvarande veterligen undersöks för behandlingen av coronavirussjukdom. Man hoppas på att den publicerade informationen underlättar tillverkningen av läkemedel för barnpatienter på sjukhusapoteken. 

Flexibla tidtabeller

På grund av pandemin har en ökad flexibilitet införts i processerna och tidtabellerna. Till exempel är det möjligt att få extra tid för kommentarperioder till Pharmaeuropa samt för svarstid för CEP-ansökningar om svaren eller kommentarerna inte färdigställs inom utsatt tid. Man har även kommit överens om påskyndade tidtabeller för till exempel behandlingen av CEP-ansökningar avseende ämnen som är kritiska för coronaviruset.

Läs mera:

Vaccinmonografier 

Rekombinanta virusvektorvaccin

Virusläkemedelsmonografier 

Information om pediatriska formuleringar

EDQM:s coronavirussidor 

Beställ farmakopé-nyhetsbrev

Ny information kopplad till Europeiska farmakopén meddelas på Fimeas webbplats och i det separata Farmakopé-nyhetsbrevet. Fimeas farmakopéteam kan kontaktas gällande frågor om farmakopén.

Beställ farmakopé-nyhetsbrevet

Nationellt farmakopématerial

Ytterligare information ges av

  • Fimeas farmakopéteam: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi