Innehållspublicerare

null Endast få personer har en aktuell läkemedelslista

Endast få personer har en aktuell läkemedelslista

22.3.2018

Läkemedelsanvändare har en vilja att delta i beslutsfattandet om valet av läkemedel och diskutera läkemedelsbehandlingarna. Ändå hade bara var femte svarare och var tredje som uppgav en kronisk sjukdom en aktuell läkemedelslista över sina läkemedel. Inställningen till läkemedel delar också dem som svarade – största delen upplever att läkemedlen är till nytta, men nästan hälften anser att det förskrivs för mycket läkemedel.

Uppgifterna baserar sig på enkätundersökningen Läkemedelsbarometern 2017, där attityderna kring läkemedelsanvändning undersöktes av Fimea för andra gången. Över 3 000 personer svarade på enkäten.

Aktuell information om läkemedel är en förutsättning för korrekta vårdbeslut och en säker läkemedelsbehandling. På basis av resultaten hade endast omkring var femte som svarade på enkäten och bara en tredjedel av dem som också uppgav att de led av en kronisk sjukdom en aktuell lista över de läkemedel de använder.

Det här försvårar kommunikationen kring läkemedel och genomförandet av en rationell läkemedelsbehandling. Det finns emellertid en grund för kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienterna samt för att bygga upp ett kompanjonskap, eftersom största delen av de svarande uttryckte en vilja att delta i beslutsfattandet kring valet av läkemedel och diskutera läkemedelsbehandlingarna.

Ett av målen för Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling, som främjade en förnuftig läkemedelsbehandling, var att läkemedelsanvändaren ska ha en aktuell läkemedelslista som lagts upp tillsammans med en professionell hälso- eller sjukvårdsperson.

Största delen av dem som svarade på enkäten anser att läkemedlen hjälper dem att leva ett bättre liv och att de är till nytta. Ändå anser nästan hälften att det förskrivs alltför mycket läkemedel och att man förlitar sig alltför mycket på dem. Det finns alltså ett behov av att öka dialogen och den öppna kommunikationen, för att läkemedelsanvändarnas individuella önskemål och oro ska bilda underlag när man beslutar om läkemedelsbehandling. Det här är nödvändigt också för att patienten ska förbinda sig till behandlingen.

Användningen av aktuell läkemedelslista främjas under Läkemedelsdagen

Syftet med befolkningskampanjen ”Lämpligt läkemedel”, som inleds i samband med den årliga temadagen Läkemedelsdagen den 22 mars, är att främja kompanjonskap mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Syftet är också att uppmuntra läkemedelsanvändarna att aktivt ställa frågor om och diskutera sin läkemedelsbehandling med hälso- och sjukvårdspersonalen och apotekets personal. I kampanjen uppmanas man att skriva och underhålla en aktuell läkemedelslista. En aktuell läkemedelslista är ett konkret verktyg i kommunikationen mellan läkemedelsanvändaren och hälso- och sjukvårdspersonalen samt i samarbetet för att uppnå en rationell läkemedelsbehandling.

Undersökningen ”Läkemedelsbarometern” genomfördes för andra gången

Fimea genomförde enkätundersökningen ”Läkemedelsbarometern” för första gången 2015. Syftet med undersökningen Läkemedelsbarometern 2017 var att på befolkningsnivå utreda och beskriva hur allmänt uppdaterade läkemedelslistor används, hur redo och villiga finländarna är att delta i beslutsfattandet om valet av läkemedel, hur informationen och rådgivningen om läkemedel upplevs. Dessutom utredde undersökningen vilka uppfattningar om läkemedel det finns, hur vanligt det är med ekonomiska problem vid inköp av behövliga läkemedel samt synpunkterna på läkemedelsersättningar och -kostnader. Undersökningen genomfördes i form av en postenkät under september–november 2017 och den besvarades av 3 622 personer. Av dem var 54 procent kvinnor och 45 procent män. I fortsättningen ska Läkemedelsbarometern genomföras vartannat år.
 

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 7/2018. Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. (pdf, på finska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 3/2016. Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. (pdf, på finska)

Slutrapport för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (på finska)

SHM:s webbsidor om Rationell läkemedelsbehandling (på finska)

Läkemedelsdagen, befolkningskampanjen Lämpligt läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]fimea.fi