Innehållspublicerare

null En ny föreskrift om krav på förmedlare av läkemedel har utfärdats

En ny föreskrift om krav på förmedlare av läkemedel har utfärdats

20.11.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har utfärdat en ny föreskrift om krav på förmedlare av läkemedel samt om registrerings- och anmälningsförfaranden. Föreskriften har sammanställts för att förtydliga kraven på förmedlare av läkemedel.

Med förmedling av läkemedel avses verksamhet som inte är partihandel men som har samband med försäljning eller köp av läkemedel, utan att inbegripa fysisk hantering av läkemedel. Kraven och Fimeas befogenhet att utfärda föreskrifter finns närmare beskrivna i 34 a § i läkemedelslagen. Kraven beskrivs också i direktivet för humanläkemedel.

I Finland etablerade förmedlare av läkemedel ska göra en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för registrering av sin förmedlingsverksamhet innan de inleder den. Fimea publicerar de registrerade förmedlarna på sina webbsidor.

Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer

Fimeas föreskrift 7/2019: Registrerings- och anmälningsförfaranden för förmedlare av läkemedel

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • Sanna Hyttinen, jurist, tfn 029 522 3657
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi