Innehållspublicerare

null En enkät om produktion och användning av information om läkemedelspreparat inleds

En enkät om produktion och användning av information om läkemedelspreparat inleds

11.5.2020

SHM har inlett ett utredningsarbete om den nationella läkemedelsdatabasen. Målet är att utveckla databasen för läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning så att den möjliggör åtkomsten till grundläggande information om läkemedelspreparat, trygg läkemedelsbehandling samt en bättre helhet avseende handledning och utveckling av informationshantering. Detta främjar såväl läkemedelsanvändarna som de yrkesutbildade och organisationerna som står för läkemedelsförsörjningen.

Utredningen genomförs av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som ansvarar som nationell läkemedelsmyndighet bland annat för produktion och förmedling av läkemedelsinformation och för förbättringen av effekten av läkemedelsbehandlingar. Informationen om läkemedspreparaten är dessutom kopplad till Fimeas styrnings-, tillstånds-, tillsyns-, forsknings-, statistik- och utvecklingsuppgifter samt bedömningen av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde.

Vi önskar att intressentgrupperna besvarar enkäten senast den 24 maj

Enkäten för intressentgrupper för aktörer som ansvarar i Finland för produktion, distribution och användning av information kopplad till läkemedelspreparatet genomförs som en del av utredningsarbetet.

Vi önskar att ni deltar i undersökningen före den 24 maj 2020. Det tar cirka 20–40 minuter att besvara enkäten. Ni kan vidarebefordra enkäten inom er organisation och ert nätverk. Det är frivilligt att besvara enkäten och delta i intervjun.

Länk till enkäten 

Resultaten från enkäten rapporteras i slutrapporteringen av utredningen om läkemedelsdatabaser så att ingen av de svarande kan identifieras i rapporterna. Svaren kan dessutom användas i vetenskapliga publikationer med den svarandes tillstånd. Alla svar hanteras enligt dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Du kan ta del av dataskyddsanmälan här.

Syftet med enkäten är att

1. Identifiera nationella aktörer som

  • ansvarar för produktionen och distributionen av information om läkemedelspreparatet.
  • använder information om läkemedelspreparat i sina system, tillämpningar eller andra verktyg i anknytning till läkemedelsinformation.
  • använder information om läkemedelspreparat för andra användningsändamål avsedda för genomförande av rationell läkemedelsbehandling såsom forskning, statistik eller kunskapsstyrning.

2. Kartlägga den aktuella användningen av information om läkemedelspreparat.

3. Kartlägga behovet av innehållet i läkemedelsdatabasen.

4. Skapa ett begrepp om matchningsproblem kopplade till produktion och behov av information om läkemedelspreparat.

Personen som besvarar enkäten kan också anmäla sig till intervjun i anknytning till utredningen om läkemedelsdatabasen.

Syftet med följdintervjuerna är att

  • Precisera de viktigaste frågorna som uppkommit med avseende på utredningsarbetet.
  • Samla åsikter från intressentgrupperna om verksamhetsbetingelserna för en nationell läkemedelsdatabas samt risker och utmaningar med avseende på verkställandet av databasen.

Eventuella intervjuer genomförs på distans under veckorna 23 - 25 samt under hösten 2020.

Utvecklingen av läkemedelsbasen är en del av verkställandet av färdplanen för läkemedelsfrågor

Behovet av utvecklingen av informationshantering i anknytning till läkemedelspreparat och läkemedelsbehandling framfördes i tjänstemannapromemorian, den s.k. färdplanen för läkemedelsfrågor gällande aspekter inom läkemedelsbehandling och ändringar i läkemedelsdistribution.

Behovet av utvecklingen av informationshantering har även preciserats i förstudien om övergripande arkitektur för informationshantering inom läkemedelsbehandling hösten 2019, då behovet att klargöra förutsättningarna för en nationell, centraliserad läkemedelsdatabas identifierades. Läkemedelsdatabasen är även kopplad till många kort- och långsiktiga utvecklingsbehov som identifierades i helhetsarkitekturens förutredning.

För tillfället är uppgifterna om läkemedelspreparat utspridda i myndigheternas databaser vilket försvårar användandet av informationen om läkemedelspreparatet. En del av databaserna har genomförts och fastställts för behoven inom verksamhet och förvaltning under tidigare årtionden och därför motsvarar inte informationsformatet till alla delar de nuvarande användningsområdena och all nödvändig information är inte heller tillgänglig. Informationen om läkemedelspreparatet används till exempel i klient- och patientdatasystem, andra verktyg och tillämpningar som används av yrkesutbildade personer inom sote. Dess syfte är att stödja till exempel den yrkesutbildades arbete eller läkemedelsanvändarens följsamhet till behandling. Information om läkemedelspreparat behövs också i andra användningssyften vid genomförande av rationell läkemedelsbehandling såsom forskning, statistik eller kunskapsstyrning.

När den nationella läkemedelsdatabasen verkställs innebära den en myndighetsadministrerad databas som innehåller den viktigaste informationen om ett läkemedelspreparat. Med information om ett läkemedelspreparat avses grundläggande uppgifter om läkemedelspreparat (t.ex. aktiv substans och styrka), uppgifter om klassificering (t.ex. biosimilar), kliniska uppgifter (t.ex. användningsområde och dosering), farmakologiska egenskaper, farmaceutiska uppgifter, information om pris och ersättningsstatus samt meddelanden i anknytning till läkemedelspreparatet (t.ex. anmälan om störningar i tillgång) och dokument (t.ex. produktresuméer).

Läs mer:

SHM nyhet 30 mars 2020: Utredningsarbete om en nationell läkemedelsdatabas inleds

SHM rapporter och promemorior 2019:5: Olika synvinklar på behov av förändring för medicinering och läkemedelsförsörjningen: Tjänstemannapromemoria

SHM rapporter och promemorior 2019:58: Förstudie om övergripande arkitektur för informationshantering inom läkemedelsbehandling 

 

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, läkemedelsekonom, projektchef, tfn 029 522 3517
  • Milja Piispanen, projektsekreterare, tfn 029 522 3311
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi