Innehållspublicerare

null En attitydförändring är en förutsättning för att främja patienternas delaktighet

En attitydförändring är en förutsättning för att främja patienternas delaktighet

11.5.2022

Patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården - hur och varför? -webbseminariet samlade cirka 200 deltagare tisdagen den 3 maj 2022. Deltagarna bestod av patienter och representanter för patientorganisationer, representanter för välfärdsområdena och social- och hälsovården samt representanter för universiteten och läkemedelsindustrin. Målet med seminariet var att främja patienternas delaktighet i planeringen, verksamheten, utvecklingen och beslutsfattandet i hälso- och sjukvårdssystemen.

Delaktighet som strategisk spets

Direktör Andreas Blanco från social- och hälsovårdsministeriet (SHM) konstaterade att människor har rätt att bli hörda och vara delaktiga i all sin service och i alla dess faser. Därför måste klientdelaktigheten utvecklas som en del av verksamhetskulturen och organisationens strategiska ledning. I praktiken kan delaktighet innebära klientråd samt användning av klientrespons i utvecklingsarbetet.

Även lagstiftningen förpliktar nya välfärdsområden att utveckla delaktigheten. Välfärdsområdena ska ha ett ungdomsfullmäktige, ett äldreråd och ett handikappråd. SHM kommer att följa välfärdsområdenas verksamhet även med tanke på klientdelaktigheten.

Målet med den nyligen publicerade klient- och patientsäkerhetsstrategin är att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet före 2026. Som den första strategiska spetsen mot målet har ”Tillsammans med klienterna och patienterna” lyfts fram, berättade professor i patientsäkerhet och direktör Tuija Ikonen vid Klient- och patientsäkerhetscentralen. Målet är att främja säkerheten genom att öka delaktigheten och styra utvecklingen av våra tjänster utifrån klienternas, patienternas och de närståendes erfarenheter.

Patienternas delaktighet i hälso- och sjukvårdens verksamhet och utvecklingen av verksamheten

Under seminariet presenterades Duodecims God medicinsk praxis, Fimeas patientråds och Tjänsteutbudsrådets metoder för delaktighet och man lyssnade på erfarenheterna från de patientorganisationer och patientrepresentanter som deltog i verksamheten. En gemensam upplevelse är att växelverkan ökar förståelsen på båda sidor på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt.

Under seminariet hördes dessutom konkreta exempel på erfarenhetsexpertverksamhet och klientråd vid HUS Gastrocentrum och KYS.  I slutet av seminariet hördes om delat beslutsfattande som främjas i forskningsprojektet Proshade.

Utvecklingsbehov i framtiden?

Det viktigaste hindret för att genomföra patienternas delaktighet i diskussionerna under seminariet var attityderna hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bristen på information om genuint inkluderande bemötande. Dessutom hindras deltagandet ofta av patienternas representanter och patientorganisationernas eventuella resurser. Det konstaterades också att ett gemensamt språk mellan yrkesutbildade personer och patienter är en förutsättning för genuin delaktighet.

Som avslutning på seminariet konstaterades att många framsteg har gjorts under de senaste tio åren. Med stöd av lagstiftningen är det just nu viktigt att beakta patienternas delaktighet i välfärdsområdenas verksamhetsmodeller och överföra goda erfarenheter till praxis.

Evenemanget ordnades i samarbete med Finska Läkarföreningen Duodecims redaktion för God medicinsk praxis, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tjänsteutbudsrådet samt SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Läs mer

Patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården – hur och varför? -seminariets presentationer (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, sektionschef, tfn 029 522 3513, katri.hameen-anttila @ fimea.fi
  • Raija Sipilä, ansvarig utgivare för Duodecim God medicinsk praxis, tfn 050 355 4153, raija.sipila @ duodecim.fi