Innehållspublicerare

null En analys av de privata apotekens ekonomiska situation 2021 har publicerats

En analys av de privata apotekens ekonomiska situation 2021 har publicerats

14.3.2023

Enligt Fimeas bokslutsanalys av privata apotek var de privata apotekens verksamhet företagsekonomiskt lönsam 2021 och apoteken var i regel solventa trots att de privata apoteken är mycket olika sinsemellan. Analysen omfattade de privata apotek som var verksamma under hela granskningsperioden och som hade en hel räkenskapsperiod 2018– 2021. 

Utöver de ekonomiska uppgifterna beskrevs apotekens verksamhet och apotekstjänsternas tillgänglighet, såsom apotekstätheten, personalstrukturen, öppettiderna och expedierade läkemedelsrecept 2021. Analysen bygger på de uppgifter som apoteken uppgett till Fimea.

Den genomsnittliga omsättningen ökade, men rörelsevinsten och försäljningsbidragsprocenten sjönk

År 2021 var de privata apotekens genomsnittliga omsättning exklusive mervärdesskatt 4,3 miljoner euro. Omsättningen ökade med 2,5 procent från 2020 och med nästan 8 procent från 2018. Läkemedelsförsäljningen utgjorde 94 procent av apotekens omsättning, av detta utgjorde 86 procent receptläkemedel. 

De privata apotekens genomsnittliga rörelsevinst före bokslutsdispositioner, skatter och apotekarens lönekorrigering var cirka 245 782 euro, vilket var 1,4 procent mindre än 2020. En sjunkande trend kunde också observeras i försäljningsbidragsprocenten. 

År 2021 hade cirka 40 procent av apoteken i materialet aktiebolag som fungerar i anslutning till apoteket

Aktiebolagen i anslutning till apoteken påverkade apotekens lönsamhet, eftersom cirka 60 procent av försäljningen av allmänna handelsvaror skedde via apotekens aktiebolag. Dessutom var apotekets rörelsevinstprocent lägre för sådana apotek i samband med vilka det fanns ett aktiebolag än för sådana apotek som inte hade något aktiebolag.

Antalet distans- och webbtjänster ökade och deras betydelse stärktes

År 2021 ökade antalet apotek som uppgett webbtjänstens omsättning med cirka en tredjedel och den anmälda sammanlagda omsättningen ökade med 2,3 procent jämfört med 2020. Läkemedelsförsäljningen utgjorde 64 procent av webbtjänsternas genomsnittliga omsättning.

Läs mer:

Apotekens bokslutsanalys för 2018–2021 (www.julkari.fi)

 

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Minttu Kokko, forskare, tfn 029 522 3544
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi