Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar godkännande av Xevudy och Kineret för behandling av coronavirussjukdom

EMA rekommenderar godkännande av Xevudy och Kineret för behandling av coronavirussjukdom

21.12.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att Xevudy och Kineret godkänns för behandling av coronavirussjukdom. Glaxo Smith Kline Trading Services Limited har ansökt om försäljningstillstånd för Xevudy. De har utvecklat läkemedlet tillsammans med Vir Biotechnology. Orphan Biovitrum AB har ansökt om försäljningstillstånd för Kineret. Det slutliga beslutet om godkännande fattas av Europeiska kommissionen.

Xevudy är en monoklonal antikropp (aktiv substans sotrovimab). Monoklonala antikroppar är proteiner som är avsedda att bindas till ett ställe, i detta fall på spikproteinet på SARS-CoV-2. CHMP rekommenderar att Xevudy godkänns för behandling av coronavirussjukdom hos vuxna och unga (över 12 år och som väger minst 40 kg) som inte behöver extra syrgasbehandling och som löper en större risk för att få en allvarlig sjukdomsform.

Kineret är ett immunsuppresivt läkemedel (aktiv substans anakinra) som minskar immunsystemets funktion. CHMP rekommenderar att utvidga Kinerets indikation till att omfatta behandling av coronavirussjukdom hos vuxna patienter med lunginflammation som behöver extra syrgasbehandling och som löper större risk för allvarlig andningsinsufficiens. För närvarande är Kineret godkänt inom EU för behandling av olika inflammationer. Hos personer med coronavirussjukdom anses läkemedlet minska inflammationen och därmed skadorna i de nedre luftvägarna och förebygga utvecklingen av allvarlig andningssvikt.

Läs mer

EMA:s nyhet om Xevudy (på engelska)

EMA:s nyhet om Kineret (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • e-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi