Innehållspublicerare

null EMA påminner om biverkningarna av klorokin och hydroxiklorokin

EMA påminner om biverkningarna av klorokin och hydroxiklorokin

24.4.2020

Det finns ingen vedertagen godkänd läkemedelsbehandling av COVID-19-infektion, men klorokin och hydroxiklorokin har använts som experimentell behandling och i undersökningar av COVID-19. Mer omfattande undersökningar som syftar till att säkerställa behandlingens effekt och säkerhet är emellertid ännu under arbete. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påminner om att det rapporterats om allvarliga och till och med dödliga biverkningar vid användningen av klorokin och hydroxiklorokin.

I Finland har klorokin och hydroxiklorokin redan länge använts för att förebygga och behandla malaria samt för ledgångsreumatism. Även om många nyare preparat under de senaste åren har trängt undan nämnda läkemedel i behandlingen av både malaria och reumatism hos många patienter, har det under årtionden samlats mycket säkerhetsinformation om dessa läkemedel.

Vid användning av ifrågavarande läkemedel ska särskild uppmärksamhet fästas vid den använda läkemedelsdosen. Det har rapporterats att man vid behandling av COVID-19-infektion har använt högre doser än doserna enligt tidigare etablerade indikationer. Högre doser kan medföra ökad risk för biverkningar.

Kända biverkningar av klorokin och hydroxiklorokin är att den så kallade QT-tiden, som påverkar hjärtpulsen, förlängs och att det eventuellt uppstår hjärtrytmstörningar som till och med kan leda till döden. Detta ska beaktas både då användning av läkemedlet övervägs och vid uppföljning under behandlingen. Särskild försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av andra QT-förlängande preparat, t.ex. med azithromycinantibiotika.

Fimea följer i samarbete med EMA och andra nationella myndigheter de experimentella behandlingar som används för att behandla COVID-19-infektion.

Läs mer:

COVID-19: reminder of risk of serious side effects with chloroquine and hydroxychloroquine (EMAs meddelande 23.4.2020)

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310
  • E-postadress enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi