Innehållspublicerare

null EMA har publicerat en förteckning över kritiska coronaläkemedel

EMA har publicerat en förteckning över kritiska coronaläkemedel

15.6.2022

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s styrgrupp för hantering av tillgången till läkemedel MSSG har publicerat en förteckning över kritiska läkemedel vid COVID-19-pandemin. Förteckningen innehåller för närvarande alla vaccin och läkemedel som hittills har godkänts inom EU för förebyggande eller behandling av COVID-19-infektioner. Förteckningen uppdateras vid behov i och med att det epidemiologiska läget eller försäljningstillstånden förändras. Förteckningen ersätter inte nationella anvisningar om vaccinationer eller behandlingspraxis för COVID-19.

Tillgången och efterfrågan på läkemedel som ingår i förteckningen följs upp särskilt noggrant för att man ska kunna identifiera eventuella störningar i tillgången i tillräckligt god tid och förbättra hanteringen av störningar i tillgången. Innehavarna av försäljningstillstånd ska regelbundet uppdatera uppgifter om läkemedel för EMA, bl.a. uppgifter om eventuella brister och tillgängliga lager samt prognoser om utbud och efterfrågan. Dessutom utarbetar medlemsstaterna rapporter om den uppskattade efterfrågan på kritiska läkemedel på nationell nivå. På så sätt kan MSSG rekommendera och samordna åtgärder på EU-nivå för att förebygga störningar i tillgången för kritiska läkemedel och lindra effekterna av eventuella brister.

EMA inrättade styrgruppen MSSG detta år för att övervaka och stärka tillgången till läkemedel samt säkerställa en snabb och samordnad reaktion på hälsokatastrofer inom den Europeiska unionen. Grundandet av MSSG anknyter till ikraftträdandet av den nya EU-förordningen (EU) 2022/123 från och med den 1 mars 2022, där EMA:s roll i hanteringen av tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter stärks för att förbättra EU:s beredskap för och hanteringen av hälsokrisen. De nationella läkemedelsverken, såsom Fimea, har i och med ikraftträdandet av förordningen fått nya datainsamlings- och rapporteringsuppgifter i anslutning till tillgången till läkemedel. Fimea fungerar också som en del av nätverket av kontaktpersoner för tillgången till läkemedel (Medicines Shortages Single Point of Contact SPOC Working Party (SPOC WP)

Läs mer:

EMA adopts first list of critical medicines for COVID-19

List of critical medicines for COVID-19 public health emergency (PHE) under Regulation (EU) 2022/123

EU-förordning (EU) 2022/123

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • Johanna Nystedt, direktör, tfn 029 522 3210
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi