Innehållspresentatör

null Effekterna av cancerläkemedlet obinutuzumab är anspråkslösa i förhållande till biverkningarna och kostnaderna

Effekterna av cancerläkemedlet obinutuzumab är anspråkslösa i förhållande till biverkningarna och kostnaderna

18.7.2018

Fimea har bedömt effekterna av och kostnaderna för obinutuzumab i behandlingen av follikulärt lymfom, dvs. lymfkörtelcancer. Bedömningen gällde s.k. första linjens behandling, dvs. patienter som inte tidigare fått behandling av framskridet follikulärt lymfom. Enligt bedömningen är effekterna av obinutuzumab på den progressionsfria överlevnadstiden (PFS) gynnsamma jämfört med behandling med rituximab. På kort sikt och enbart som en första linjens behandling är nyttan av den progressionsfria överlevnadstiden emellertid anspråkslös i förhållande till behandlingens biverkningar och kostnader.

För gruppen som fick obinutuzumab uppskattades 80 procent ha en progressionsfri överlevnad på tre år, medan motsvarande andel i gruppen som fick rituximab var 73 procent. Detta innebär att 80 procent respektive 73 procent av patienterna var vid liv och att deras sjukdom inte hade framskridit eller recidiverat. Med andra ord hade endast en liten del av patienterna i obinutuzumab- och rituximab-grupperna avlidit eller sjukdomen framskridit eller recidiverat inom uppföljningstiden för GALLIUM-studien.  Medianen under uppföljningstiden var kortare än tre år. Det är en kort tid i förhållande till att follikulärt lymfom framskrider långsamt och att de patienter som fått diagnosen i genomsnitt har en överlevnadstid på 15–20 år. 

I fråga om överlevnadstiden eller livskvaliteten fanns det inga skillnader mellan obinutuzumab- och rituximab-grupperna. Antalet patienter som fått behandlingssvar i slutet av induktionsskedet var lika många i både obinutuzumab- och rituximab-gruppen. Patienterna i obinutuzumab-gruppen hade flera svåra biverkningar än patienterna i den andra gruppen.

Läkemedels- och doseringskostnaderna per patient vid första linjens behandling med obinutuzumab är i genomsnitt 73 000 euro och med rituximab 40 600 euro, dvs. obinutuzumab-behandlingen medför extra kostnader för 32 400 euro. Enligt Fimeas uppskattning skulle första linjens behandling av follikulärt lymfom kunna inledas hos cirka 140 patienter i Finland varje år i form av en kombination av immunoterapi och cytostatika. Om dessa 140 patienter skulle få första linjens behandling med obinutuzumab, är budgetpåverkan enbart i fråga om första linjens behandling i genomsnitt 4,5 miljoner euro jämfört med en situation, där de 140 patienterna behandlas med rituximab. I verkligheten är budgetpåverkan emellertid mindre beroende på hur patienterna är fördelade mellan de olika behandlingsalternativen. Uppskattningen av kostnaderna är förknippad med betydande osäkerhet, särskilt ur ett längre perspektiv och i fråga om senare behandlingslinjer.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till den 10 augusti 2018. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och de kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Sammanställning av utvärderingarna

Ytterligare information ges av

  • Jari Heiskanen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3523
  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi