Innehållspublicerare

null Effekten eller säkerheten av Echinacea-preparat i behandlingen av covid-19-virussjukdom har inte säkerställts av myndigheten

Effekten eller säkerheten av Echinacea-preparat i behandlingen av covid-19-virussjukdom har inte säkerställts av myndigheten

14.12.2020

Fimea har nyligen blivit informerad om att det publicerats meddelanden i sociala medier om produkter tillverkade av Echinacea-medicinalväxter och deras terapeutiska effekter vid behandling eller förebyggande av covid-19-virussjukdom.

Fimea uppmanar till försiktighet och rekommenderar inte att Echinacea-preparat används vid behandling eller förebyggande av covid-19-virussjukdom. Fimea har inte godkänt, och det har inte lämnats en enda ansökning för handläggning om försäljningstillstånd för eller registrering av traditionella växtbaserade läkemedel, som är avsedda för behandling eller förebyggande av covid-19-virussjukdom. Effekten eller säkerheten av Echinace-preparaten i behandlingen av covid-19 har således inte säkerställts av myndigheten.

Växtbaserat läkemedel

Ett läkemedelspreparat (herbal medicinal product) vars aktiva substanser endast består av ett växtbaserade ämnen (herbal substance) eller en växtbaserad produkt (herbal preparation) eller kombinationer av dessa. (artikel 1.30 i det uppdaterade direktivet 2001/83/EG (Direktiv 2004/24/EG))

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Läkemedel som är avsett för människor och i vilka som aktiva substanser ingår ett eller flera växtbaserade ämnen, växtbaserade produkter eller kombinationer av dessa. Läkemedlet ska dessutom fylla kraven på registrering i enlighet med 22 §, 1 mom. i läkemedelslagen. Det traditionella växtbaserade läkemedlet kan även innehålla vitaminer eller mineralämnen, om de främjar effekten av de växtbaserade aktiva substanserna. (artikel 1.29 i det uppdaterade direktivet 2001/83/EG (Direktiv 2004/24/EG); 5 a § i läkemedelslagen)

 

Ytterligare information ges av

  • Maria Paile-Hyvärinen, överläkare, tfn 029 522 3349
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi