Innehållspublicerare

null Det nordiska samarbetet intensifieras

Det nordiska samarbetet intensifieras

15.2.2018

Överdirektörerna för de nordiska läkemedelsmyndigheterna möttes i Helsingfors 8–9 februari. Under mötet diskuterades samarbetsformer samt gemensamma prioriteringar och mål i myndighetsarbetet inom läkemedelsbranschen och inom nätverket för läkemedelstillsyn i EU. Förra året ordnades motsvarande möten i Köpenhamn och Reykjavik.

Under mötet diskuterades hur verksamheten inom EU:s multinationella utvärderingsgrupper ska utvecklas och vilka erfarenheter och utmaningar som funnits i verksamheten. Fimea har aktivt tagit initiativ i de multinationella utvärderingsgruppernas pilotprojekt och i skapandet av gemensam EU-praxis. Grupperna garanterar också möjligheter för de små länderna att delta i och påverka utbyggnaden av läkemedelstillsynsnätverkets kapacitet inom EU. Under mötet beslöt man att intensifiera det nordiska samarbetet i skapandet av multinationella utvärderingsgrupper och att informera varandra i större detalj om respektive myndighets specialexpertisområden.

Läget inom de nordiska samarbetsgrupperna synades. Några grupper träffas regelbundet varje år, men för största delen räcker det med en kontaktlista, med vilken man vid behov kan kontakta kollegerna. På agendan fanns också aktuella teman som myndigheternas erfarenheter av organisationsförändringar och förändringsledarskap i allmänhet, förberedelse för de utmaningar Brexit för med sig, problem med tillgången på läkemedel, det elektroniska bipacksedeldokumentet och utmaningarna inom IT-utvecklingen.

Utöver överdirektörerna deltog myndigheternas ekonomidirektörer, som inte hade träffats förut. Till mötestemana hörde bland annat konsekvenserna av Brexit ur ekonomisk synvinkel och utmaningarna för beräkning av kostnadsmotsvarigheten.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör för processen Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, 02952 23210
  • Esa Heinonen, direktör för processen Utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 02952 23310
  • Esko Kiiski, ekonomichef, tfn 02952 23630
  • E-post enligt principen: fornamn.efternamn@fimea.fi