Innehållspublicerare

null Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling på remiss - svara senast 19.8.2020

Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling på remiss - svara senast 19.8.2020

17.6.2020

Uppdateringsprojektet har nått ett skede där utkastet till den nya handboken Säker läkemedelsbehandling kommenteras av intressentgrupperna på en offentlig remissrunda. Samtidigt bes intressentgrupperna också kommentera det nya verktyget, mallen för läkemedelsbehandlingsplanen. Utlåtandena lämnas anonymt via en Webropol-enkät senast 19 augusti.

Handboken stöder tryggandet av läkemedelssäkerheten vid verksamhetsenheterna

Det främsta målet med handboken är att stöda alla de verksamhetsenheter som genomför läkemedelsbehandling i arbetet för att trygga säkerheten i läkemedelsbehandlingsprocessen. Handboken ger konkreta verktyg för yrkesutbildade personer som genomför läkemedelsbehandling, deras närmaste chefer och organisationens övriga ledning. Handboken beskriver god praxis för att trygga läkemedelssäkerheten. Tillsynsmyndigheterna utnyttjar handboken i sitt tillsyns- och handledningsarbete.

Ett nytt verktyg är mallen för läkemedelsbehandlingsplan

Det viktigaste nya verktyget i den uppdaterade handboken är mallen för läkemedelsbehandlingsplanen. I handboken ges dessutom konkreta anvisningar om hur och varför verksamhetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan ska utarbetas och av vem.

"Det väsentliga är att verksamhetsenheterna och deras anställda med hjälp av guiden själva identifierar hur läkemedelsbehandlingsprocessen fungerar i verksamhetsenheten, vilka risker som är förknippade med läkemedelssäkerheten och att de antecknar dessa i en uppdaterad läkemedelsbehandlingsplan", konstaterar projektchef Päivi Ruokoniemi.

Mallen för läkemedelsbehandlingsplanen pilottestas som bäst i flera olika organisationer och verksamhetsenheter som genomför läkemedelsbehandling, men även andra intressentgrupper kan kommentera mallen under remissbehandlingen.

Remissyttrande begärs senast 19.8.2020

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inledde Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea en uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling hösten 2019. Uppdateringen har gjorts tillsammans med Valvira, regionförvaltningsverken samt social- och hälsovårdsministeriet. Projektarbetsgruppen som ansvarar för uppdateringen har dessutom hört och konsulterat yrkesutbildade och andra intressentgrupper som utnyttjar handboken i en workshop som ordnades på vintern samt i form av vårens telefonjour. Antalet kommentarer och konkreta förslag var glädjande många och projektet har framskridit i ursprunglig tidtabell. Nu är det dags för handbokens offentliga remissrunda.

Kommentarer och ställningstaganden från yrkesutbildade personer och andra intressentgrupper som utnyttjar handboken och mallen för läkemedelsbehandlingsplanen är en förutsättning för att uppdateringen av handboken ska lyckas. Utlåtanden önskas mångsidigt från olika verksamhetsmiljöer där läkemedelsbehandling genomförs, även utanför social- och hälsovårdssektorn.

Alla utlåtanden begärs med Webropol-blanketten nedan. Utlåtandena lämnas anonymt.

Handbok (pdf, på finska)

Mall (pdf, på finska)

Till Webropol-blanketten (på finska)

Mer information:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Fimea
tfn 029 522 3540, fornamn.efternamn@fimea.fi

Päivi Ruokoniemi, projektchef, överläkare, Fimea
tfn 029 522 3442, fornamn.efternamn@fimea.fi

Paula Hevosmaa, Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
p. 029 501 6082, fornamn.efternamn@avi.fi

Irja Hemmilä, Valvira
p. 029 520 9531, fornamn.efternamn@valvira.fi