Innehållspresentatör

null Delta i Europafarmakopéns nätverk av experter och arbetsgrupper – grupperna söker nya medlemmar

Delta i Europafarmakopéns nätverk av experter och arbetsgrupper – grupperna söker nya medlemmar

19.7.2019

Den pågående mandatperioden på tre år för Europafarmakopéns expert- och arbetsgrupper löper snart ut. Under hösten 2019 ska nya medlemmar utses till grupperna för nästa treårsperiod.

En del platser i arbetsgrupperna kan fyllas med representanter för intressentgrupperna (såsom läkemedelsindustrin, myndigheter, apotek, universitet), ifall kandidaterna har tillräcklig expertis och möjlighet att delta några gånger om året i mötena som ordnas i Strasbourg (inget arvode betalas för arbetet och varje medlem betalar själv sina deltagarutgifter). Expert- och arbetsgrupperna, deras uppgifter och kraven på sakkunskap hos medlemmarna finns i ett separat dokument ”Terms of Reference and Profile for Members”. Kraven varierar gruppvis. 

Tiden för anmälan som kandidat löper ut den 16 september 2019. Närmare anvisningar om anmälan som kandidat nedan.

Europafarmakopén och farmakopéverksamheten

Europafarmakopén är en samling normer som publiceras av Europarådet. Den innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedel, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Det förberedande arbetet koordineras av Europarådets enhet i Strasbourg som ansvarar för läkemedelskvalitet (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) och som verkar i nära dialog med Europeiska unionen, Europeiska läkemedelsmyndigheten och de nationella läkemedelsmyndigheterna. 

Syftet med farmakopéverksamheten är att främja folkhälsan, underlätta läkemedlens fria rörlighet i Europa, säkerställa kvaliteten hos läkemedel som exporteras från och importeras till Europa och skapa ändamålsenliga texter för intressentgrupperna. 

Det egentliga förberedande arbetet på monografierna och anvisningarna i Europafarmakopén görs i expert- och arbetsgrupper som utsetts av farmakopékommissionen samt i medlemsländernas laboratorier. 

Finland har varit med i farmakopéarbetet redan i över fyra decennier och verkar fortfarande aktivt i det under beaktande av intressentgruppernas intressen och Fimeas strategiska kärnområden. 

Anmälan som kandidat

Av den som är intresserad av uppdraget förutsätter vi följande:

 • behövlig sakkunskap (kraven varierar gruppvis)
 • tillräcklig motivation och aktivitet att delta i Ph.Eur.-expertarbete
 • möjlighet att på platsen delta några gånger per år i möten i Strasbourg (inget arvode betalas för arbetet och Fimea betalar inte kostnaderna för deltagandet.)
 • beredskap att göra laboratorietester (förutsättning i nästan alla grupper) 
 • förmåga att arbeta självständigt och som gruppmedlem 
 • goda kunskaper i engelska (kunskaper i franska är en merit) 

Dessutom är följande önskvärda:

 • förmåga att finna lösningsmodeller för problemsituationer
 • diplomatisk och konstruktiv attityd till medlemsländernas representanter 

Ifall det här väckte intresse hos dig och du vill anmäla dig som kandidat:

 • fördjupa dig i dokumentet ”Terms of Reference and Profile for Members” (se Läs mer):
 • svara kort på förutsättningarna för skötsel av ovan nämnda uppdrag 
 • skriv en fritt formulerad uppdaterad meritförteckning på engelska så att den innehåller de gruppvisa krav som presenteras i dokumentet Terms of Reference and Profile for Members,
 • fyll omsorgsfullt i blanketten Declaration of Interest och blanketten för anmälan som medlem. Blanketterna finns nedan under punkten ”Läs mer”
 • Skicka dokumenten inom utsatt datum den 16 september 2019 till adressen FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Tiden för anmälan som kandidat löper ut den 16 september 2019.

En anmälan som kandidat är ännu inte någon garanti för att bli vald. Listan på medlemskandidater i Finland görs av den farmakopémyndighet som koordinerar Fimeas farmakopéverksamhet. Officiellt utses medlemmarna vid farmakopékommissionens möte i november 2019.

Kontakt endast per e-post: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Läs mer:

EDQM - Join the network!

Ph.Eur. expert- och arbetsgrupper – Terms of Reference and Profile for Members

Declaration of Interest (DoI) (pdf)

Blankett för anmälan som medlem (pdf)

 

Ytterligare information ges av

 • FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi