Innehållspublicerare

null De privata apotekens bokslutsanalys för 2020 har publicerats

De privata apotekens bokslutsanalys för 2020 har publicerats

23.6.2022

Fimeas bokslutsanalys som beskriver de privata apotekens ekonomiska situation 2020 och jämför den ekonomiska utvecklingen 2017–2020 har publicerats. Bokslutsanalysen bygger på de uppgifter som apoteken uppgett till Fimea våren 2021. Bokslutsanalysen omfattar de privata apotek som var verksamma under hela granskningsperioden och som hade en hel räkenskapsperiod 2017– 2020.

De privata apotekens verksamhet var enligt analysen företagsekonomiskt lönsam 2020 och apoteken var i regel solventa trots att de privata apoteken är mycket olika sinsemellan. De privata apoteken som fanns med i materialet hade 2020 en genomsnittlig omsättning på 4,2 miljoner euro utan moms. Det är två procent mer än 2019. Den genomsnittliga omsättningen har ökat med några procent årligen under hela granskningsperioden.

Trots den ökade omsättningen har de privata apotekens genomsnittliga rörelsevinst och försäljningsbidrag minskat under hela granskningsperioden. Försäljningen av dyra läkemedel har ökat i andel och därmed har också apoteksskatten ökat. Detta förklarar troligtvis fenomenet, eftersom försäljningsbidraget för apotek med liten rörelsevinst var bättre än för apotek med stor rörelsevinst. En förklarande faktor kan också vara de aktiebolag som verkar i anslutning till apoteken, därför att försäljningen av allmänna handelsvaror med bättre försäljningsbidrag än läkemedel överförs till bolagen när affärsverksamheten ökar.

Betydelsen av de privata apotekens webb- och distanstjänster och dess antal ökade 2020. Antalet apotek som uppgav omsättning från webbtjänster nästan fördubblades och den anmälda sammanlagda omsättningen ökade med 1,35 miljoner euro jämfört med året innan. 70 procent av den genomsnittliga omsättningen från webbtjänsterna kom från läkemedelsförsäljning, vilket är 25 procent mer än 2019. Förändringarna i kundernas inköpsbeteende när covid-19-pandemin hade börjat i inledningen av 2020 kan förklara ökningen av läkemedelsförsäljningens relativa andel av omsättningen .

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 10/2022. Apotekens bokslutsanalys 2017–2020 (på finska, www.julkari.fi)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Minttu Kokko, forskare, 029 522 3544
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi