Innehållspresentatör

null Coronavirusepidemins konsekvenser för tillgången till läkemedel observeras aktivt

Coronavirusepidemins konsekvenser för tillgången till läkemedel observeras aktivt

13.2.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea följer aktivt med hur coronavirusepidemin utvecklas och i synnerhet vilka konsekvenser den får för tillgången till läkemedel. De finländska aktörerna inom hälso- och sjukvården har ett nära samarbete och även de europeiska läkemedelsövervakningsmyndigheterna utbyter regelbundet information om situationen. Om epidemin sprids kan det medföra störningar i tillverkningen och distributionen av råvaror för läkemedelspreparat, mellanprodukter och färdiga produkter.

Fimea har uppmanat läkemedelstillverkarna och importörerna av läkemedel att bedöma hur en eventuell spridning av det nya coronaviruset påverkar tillgången till läkemedel. För tillfället utreds tillsammans med aktörerna epidemins eventuella konsekvenser vad gäller leveranskedjorna och lagersituationen.

Innehavaren av ett försäljningstillstånd för läkemedel är ansvarig för tillgången till de läkemedel de fått försäljningstillstånd till. Innehavarna av försäljningstillstånd bör även säkerställa att leveranskedjorna är tillräckligt flexibla med tanke på eventuella leveransstörningar. Det kan innebära till exempel att man utökar sitt lager eller köper in alternativa produkter och material. Innehavare av försäljningstillstånd ska anmäla till Fimea i god tid om det ser ut att uppstå störningar i tillgången.

I Finland tryggas tillgången till läkemedel även via obligatorisk lagring. Vilka läkemedelssubstanser den obligatoriska lagringen gäller definieras i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel. Den obligatoriska lagringen gäller läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparat, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården samt Institutet för hälsa och välfärd. Syftet med lagstiftningen om obligatorisk lagring är att trygga tillgången på läkemedel och möjligheten att använda läkemedel i situationer där den normala tillgången på läkemedel i vårt land försvårats eller är förhindrad på grund av leveransstörningar, en allvarlig kris eller någon annan motsvarande orsak.

Aktuell information om coronavirussituationen uppdateras kontinuerligt på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Mer information om den obligatoriska lagringen på Fimeas webbplats.

Ytterligare information ges av

  • Timo Mauriala, enhetschef, tfn 029 522 3214
  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi