Innehållspublicerare

null Beställning och expediering av läkemedel till sådana enheter för boendeservice som avses i socialvårdslagen

Beställning och expediering av läkemedel till sådana enheter för boendeservice som avses i socialvårdslagen

8.4.2020

På enheter för boendeservice inom socialvården kan man hålla ett begränsat lager med akutläkemedel för att trygga en god och smidig läkemedelsbehandling för invånarna vid oförutsedda och akuta behov av läkemedelsbehandling samt i situationer när en invånares sedan tidigare kända sjukdom eller tillstånd försämras och kräver snabb läkemedelsbehandling. Huvudregeln är emellertid den att läkaren förskriver de läkemedel som invånaren i boendet behöver med ett personligt recept. Med ett akutläkemedelslager kan man säkerställa en nödvändig och brådskande läkemedelsbehandling exempelvis under nätter och veckoslut samt minimera onödig flytt av invånarna till jourenheter inom hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ger anvisningar till enheter för boendeservice inom socialvården om hur läkemedelsförsörjningen ska ordnas (meddelande 7.4)

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till socialvården (pdf)

Akutläkemedel får finnas i enheter för effektiverat stödboende och andra boendeserviceenheter – egenkontrollen måste säkerställas (Nyhet från Valvira 7.4)

Hur ska läkemedel expedieras till ett akutläkemedelslager?

När man expedierar läkemedel till ett akutläkemedelslager ska man försäkra sig om att läkemedelsbeställningen motsvarar det urval som läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen på enheten förskrivit.

Om detta villkor uppfylls expedieras läkemedlen till akutlagret med beställning enligt följande principer

  • Till en enhet med en kommun eller en samkommun som huvudman kan läkemedel expedieras från ett sjukhusapotek, en läkemedelscentral eller ett apotek.
  • Till en enhet med en privat aktör som huvudman som producerar tjänster för en kommun eller en samkommun kan läkemedel expedieras från ett apotek eller med tillstånd beviljat av Fimea enligt 62 § i läkemedelslagen från ett sjukhusapotek och en läkemedelscentral.
  • Privata aktörer som inte producerar tjänster för kommuner eller samkommuner ska beställa läkemedel från ett apotek – de kan inte expedieras från ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral ens med tillståndsförfarande.

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna ska genom regelbundna avdelningsbesök försäkra sig om att läkemedlen hanteras korrekt på alla de enheter de expedierar läkemedel till. Ett sjukhusapotek och en läkemedelscentral kan besöka avdelningarna på boendeserviceenheterna utifrån sina egna anvisningar och riskbedömningar, med beaktande av bestämmelserna om avdelningsbesök i föreskriften 6/2012.

Genom samarbete mellan boendeserviceenheterna och de öppenvårdsapotek som expedierar läkemedel till dem kan man främja medicineringssäkerheten. Det är bra att utnyttja apotekens farmaceutiska kunnande i arrangemangen av läkemedelsförsörjningen på enheterna.

Ytterligare information ges av

  • Eija Särkkä, överprovisor, tfn 029 522 3240
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi