Innehållspresentatör

null Astmaläkemedlet mepolizumab – anspråkslös effekt i förhållande till priset

Astmaläkemedlet mepolizumab – anspråkslös effekt i förhållande till priset

24.3.2017

Fimea har utvärderat de terapeutiska och ekonomiska effekterna av det biologiska astmaläkemedlet, mepolizumab, i behandlingen av svår eosinofil astma. På basis av utvärderingsrapporten är de terapeutiska effekterna av mepolizumab konsekventa, men små i förhållande till placebon.

Behandling ger begränsad nytta

Hos patienter som behandlats med mepolizumab förekommer kliniskt signifikanta exacerbationer av astma per patientår ungefär en mindre än i placebogruppen. Med kliniskt signifikanta exacerbationer av astma avses typiskt en situation där det för att lindra astmasymtomen behövs en mer än tre dagar lång kortikosteroidkur som doseras i tablettform. En del exacerbationer kräver ett jourbesök eller en period med sjukhusvård.

Effekten av mepolizumab på biverkningarna av långvarig kortikosteroidbehandling som doseras i tablettform har inte undersökts. Mepolizumab har en gynnsam inverkan på minskning av dosen tillsammans med en intervention vars syfte är att minska kortikosteroiddosen. Effekten är dock i genomsnitt ganska liten och det förekommer mycket variationer mellan olika patienter. Effekterna av mepolizumab på den sjukdomsspecifika livskvaliteten och delvis även på kontrollen av astman verkar vara kliniskt signifikanta.

Patienter som har den största nyttan av behandlingen

Det verkar sannolikt att mepolizumab ger den största nyttan till patienter som upplevt minst fyra exacerbationer av astma under det föregående året. Patienter som har hög eosinofilhalt i blodet kan ha något större nytta av behandlingen än andra.

Inga bevis på skillnader jämfört med reslizumab

Fimea har tidigare utvärderat de terapeutiska och ekonomiska effekterna av ett annat nytt biologiskt astmaläkemedel, reslizumab, i behandlingen av svår eosinofil astma. Tillsvidare finns det dock inte tydliga forskningsbevis på att det skulle finnas signifikanta skillnader i behandlingseffekterna eller -kostnaderna mellan mepolizumab och reslizumab.

Höga kostnader

Mepolizumabbehandlingen av en patient kostar årligen cirka 18 800 euro (i svenska sammandrag  finns det ett tryckfel, 18 100 euro). Läkemedels- och doseringskostnaderna för behandlingen är väsentligt större än de besparingar som uppnås genom behandlingen i de övriga hälsovårdskostnaderna och i lönsamhetskostnaderna i samband med sjukfrånvaron (cirka 900 euro/patientår). Enligt en aktuell uppskattning får ungefär 40 patienter mepolizumabbehandling i Finland.

Flera länder har ställt villkor för användningen av mepolizumab

I flera länder har en betydande prissänkning ställts som villkor för ibruktagning av mepolizumab. Budgeteffekterna av mepolizumabbehandlingen kan kontrolleras inte bara genom en prissänkning utan även genom att inrikta behandlingen på basis av blodets eosinofilhalt eller antalet tidigare exacerbationer av astma.

Kommentarer

Kommentarer om Fimeas utvärderingsrapport kan lämnas till och med den 31 mars 2017. Kommentarerna ska skickas till registratorskontoret på Fimea, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och de kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Utvärderingsrapport, mepolizumab

Utvärderingsrapport, reslizumab (publicerad i december 2016)

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi