Innehållspublicerare

null Apotekstjänster har undersökts i stor utsträckning i Finland

Apotekstjänster har undersökts i stor utsträckning i Finland

18.5.2022

Finländska apotekstjänster har undersökts i stor utsträckning och på basis av undersökningsresultaten genomförs apotekens lagstadgade uppgifter i regel väl. Det här framgår av Fimeas översikt som genomfördes som en del av ett projekt som finansieras av statsrådet.

Syftet var att utreda och beskriva hurdan undersökning om apotekstjänster som har utförts i Finland 2010–2020 samt att granska hur apotekstjänsterna har genomförts på basis av resultaten. Det fanns tre effektivitetsundersökningar, men ingen kostnadseffektivitetsanalys hittades. Undersökningarna var huvudsakligen beskrivande enkät- eller intervjuundersökningar som var riktade till farmacipersonal, apotekskunder, befolkningen samt social- och hälsovårdspersonal och beslutsfattare.

Översikten genomfördes som en del av ett samprojekt mellan FPA, Fimea, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd, och i projektet utreddes aktiveringen av priskonkurrensen mellan läkemedel samt läkemedelsanvändarnas förväntningar på apoteksverksamheten. Projektets slutrapport och en sammanfattning av forskningslitteraturen i samband med den har publicerats tidigare. I översikten som nu har publicerats beskrivs forskningsrönen i detalj.

Apotekstjänsterna genomförs i regel väl, men läkemedelsrådgivningen behöver utvecklas

Enligt undersökningarna har apoteken utöver läkarna och bipacksedlarna etablerat sin plats som den viktigaste källan till läkemedelsinformation för läkemedelsanvändarna. I förhållande till läkemedelsanvändarnas individuella behov är apotekens läkemedelsrådgivning dock fokuserad på läkemedelspreparatet och dess innehåll och mängd varierar enligt terapi- och patientgrupp. Innehållet i och genomförandet av den maskinella dosdispenseringstjänsten och tjänsterna för utvärdering av läkemedelsbehandlingar varierar också. Läkemedelsanvändarna anser att utbyte av läkemedel är bra och läkemedelsutbytet fungerar bra på apoteken. Kunderna är också nöjda med apotekens prisrådgivning, även om prisrådgivningen om det billigaste tillgängliga preparatet inte alltid genomförs.

Hur utarbetade man översikten?

För översikten gjordes en systematisk litteratursökning för perioden mellan den 1 januari 2010 och den 9 juni 2020. I översikten inkluderades referentgranskade, finsk- och engelskspråkiga systematiska litteraturöversikter, originalartiklar och doktorsavhandlingar i anslutning till de finländska apotekstjänsterna oberoende av forskningsmetod. Litteratursökningen gav 649 artiklar, av vilka 70 valdes till översikten. Utöver dessa identifierades och inkluderades 25 referentgranskade artiklar som lämnats utanför sökningen.

Läs mer

Suomalainen apteekkipalvelututkimus 2010–2020: Järjestelmälliseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus (Julkari.fi)

Ytterligare information ges av

  • Forsknings- och utvecklingschef, Katri Hämeen-Anttila, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi