Innehållspublicerare

null Apotekens placering i Helsingfors frigörs och det inrättas även fem nya apotek

Apotekens placering i Helsingfors frigörs och det inrättas även fem nya apotek

17.11.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har beslutat att inrätta fem nya apotek i Helsingfors. Samtidigt frigörs placeringen av apoteken. I fortsättningen får apoteken i Helsingfors fritt placeras inom stadens område. Endast Mejlans område har avgränsats till ett eget område och ett av de nya apoteken som inrättats kommer att placeras i området.

Motiverat behov av nya apotek

I beslutet om att inrätta nya apotek har Fimea beaktat befolkningsmängden i Helsingfors, de befintliga apotekstjänsterna och placeringen av hälso- och sjukvårdstjänsterna.

I relation till befolkningsmängden är antalet apotek i Helsingfors lägre än i Finland i genomsnitt. Stadens förväntade befolkningstillväxt bidrar till att minska apotekstätheten ytterligare. Helsingfors apotekstäthet är cirka 9 800 invånare per apoteksverksamhetsställe, medan tätheten i hela landet är ungefär 6 700.

– Invånarantalet har ökat med cirka 2 000 invånare per apotek sedan 1994, då det senast inrättades ett nytt apotek i Helsingfors, konstaterar sektionschef Pirjo Rosenberg.

Även om tillgången på läkemedel i regel är god i Helsingfors, finns det skillnader i apotekstätheten mellan olika stadsdelar. I Helsingfors har det även byggts eller planerats flera nya bostadsområden, i vilkas omedelbara närhet det inte finns några apotekstjänster.

Genom fri placering tryggas läkemedelsförsörjningens funktion och tillgången till apotekstjänster

Genom sitt beslut om apotekens placering slår Fimea ihop de tidigare 15 apoteksområdena till ett enda område. Endast Mejlans sjukhusområde får ett eget apoteksområde.

På Mejlans sjukhusområde finns en koncentration av tjänster inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. På området uträttas en massa ärenden och där arbetar en stor mängd människor, men det saknas apotekstjänster inom öppenvården i området.

– Apotekstjänster har önskats särskilt till Mejlans sjukhusområde. Nu önskar man säkerställa placeringen av apotekstjänster i området genom att göra Mejlans till ett separat apoteksområde, berättar enhetschef Eeva Leinonen.

Enligt Fimea är det knappast sannolikt att slopandet av lokaliseringsområdena skulle leda till en koncentration av apotek eller att stora områden skulle bli utan apotekstjänster.

– Genom att inrätta nya apotek säkerställs det att det finns tillräckliga och heltäckande apoteks­tjänster. Om tillgången i betydande grad skulle försämras i något område, inleds åtgärder för att utöka apotekstjänsterna, konstaterar direktör Johanna Nystedt.

Enligt Nystedt möjliggör en för övrigt fri placering av apoteken inom hela stadsområdet en smidig flyttning av apotekstjänsterna i enlighet med hälsovårdstjänsterna och kundernas sätt att uträtta ärenden.

Frigörandet av lokaliseringsområdena gäller inte filialapotek i Helsingfors och inte heller Helsingfors universitetsapoteks filialapotek, vilkas lokaliseringsområden har fastställts i filialapotekstillstånden.

Beslutet vinner laga kraft tidigast om en dryg månad, såvida någon begäran om omprövning inte framställs. Till exempel kan apotekare i Helsingfors ansöka om ändring av beslutet.

Ytterligare information ges av

  • Juha Sinnemäki, överprovisor, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3260
  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, Sektionen för läkemedelsdistribution, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3246
  • Eeva Leinonen, enhetschef, Enheten för tillstånd och inspektioner, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@fimea.fi