Innehållspublicerare

null Apotekens bokslutsanalys för åren 2013–2016 har publicerats

Apotekens bokslutsanalys för åren 2013–2016 har publicerats

7.2.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har publicerat en redogörelse för apotekens ekonomiska utveckling åren 2013–2016. Enligt redogörelsen hade de apotek som finns med i materialet en affärsekonomiskt lönsam verksamhet 2016 och apoteken är i huvudsak solida. I lönsamhets- och soliditetsutvecklingen kan man emellertid se en nedbromsning och till vissa delar också en nedgång under granskningsperioden.

Apotekens genomsnittliga omsättning ökade med cirka 9 procent under åren 2013–2016. Försäljningstillväxten bestod till största delen av en ökad försäljning av läkemedel. Apotekens omsättning ser ut att växa i synnerhet i de större omsättningsgrupperna. Apotekens omsättning ser också ut att växa med befolkningsmängden i det område där apoteket är beläget.

År 2016 var apotekens genomsnittliga rörelsevinst före extraordinära poster och skatter 264 000 euro. Apotekens rörelsevinster är större i tätt befolkade områden än i stads- och glesbygdsområden. En liten nedgång kunde skönjas i apotekens försäljningsbidrag och rörelsevinst. Apotekens likviditet hade också försämrats under granskningsperioden.

Bokslutsanalysen baserar sig på den information apotekarna skickade till Fimea 2017. Bokslutsanalysen omfattar de privata apotek som var verksamma under hela granskningsperioden och som hade en hel räkenskapsperiod 2013–2016. Med hjälp av apotekens bokslutsanalys är det möjligt att bedöma tillgången till läkemedel och apotekstjänster, apoteksnätets finmaskighet och behovet av att revidera apotekens inkomstbildning samt att följa upp effekterna av de ändringar som gjorts.

Läs mer:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013-2016 (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi