Innehållspublicerare

null Användningsförbud för vissa antimikrobiella medel på djur träder i kraft i februari 2023

Användningsförbud för vissa antimikrobiella medel på djur träder i kraft i februari 2023

14.12.2022

Bevarande av effekten av antimikrobiella medel är ett prioriterat projekt bland de strategiska målen för EU. Därför reserveras vissa antimikrobiella medel uteslutande för behandling av människor. Kriterierna för fastställandet av förteckningen av de antibakteriella medlen, samt förteckningen i sig, är lagstiftningsakter som kompletterar EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6. De utgör direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna.

Förteckningen över antimikrobiella medel omfattar 18 antibiotika, 18 antivirala medel och ett medel mot protozoer. Användningen av dem på djur inom EU är förbjuden fr.o.m. den 9. februari 2023. Enligt de uppgifter som Fimea och Livsmedelsverket har, är amantadin det enda antimikrobiella medlet i bilagan som användes på djur i Finland hösten 2022.  Amantadin har utöver de antimikrobiella egenskaperna även andra egenskaper, och det har använts till enskilda djur för kombinationsbehandling av svår kronisk smärta.

Syftet med förteckningen av de antimikrobiella medlen är framför allt att skydda och bevara effekten av nyare och bredspektriga antimikrobiella medel för att värna om människors hälsa. I Finland har användning av antimikrobiella läkemedel på djur begränsats nationellt redan på 1990-talet. Sedermera har Sverige använt samma modell, och i februari 2023 tillämpas principen inom hela EU. Linjedragningen visar riktningen även för den övriga världen i kampen mot antimikrobiell resistens.

Bild 1. Antimikrobiella medel och grupper av medel som reserveras uteslutande för behandling av människa (Kommissionens genomförandeförordning 2022/1255)

Läs mer:

Förverkligandet av användningsförbudet för amantadin i Finland

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1760 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 genom fastställande av kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1255 om angivande av antimikrobiella medel eller grupper av antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 029 5223394