Innehållspublicerare

null Användningen av cancermedicin avbruten på grund av misstänkt förfalskning

Användningen av cancermedicin avbruten på grund av misstänkt förfalskning

19.1.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea utreder som bäst ett fall av misstänkt läkemedelsförfalskning som gäller preparatet Velcade (3,5 mg, pulver till injektionsvätska, lösning). Läkemedlet används på sjukhus för att behandla cancer. Importör av produkten är parallelldistributören Orifarm Oy. Läkemedelspreparatet är i sjukhusbruk, och det expedieras inte till patienter på apotek inom öppenvården.

Olika fall av läkemedelsförfalskning i samband med preparatet har utretts i Europa under hösten. Det parti av preparatet som nu importerats till Finland i december 2017 misstänks vara felaktigt, åtminstone vad beträffar förpackningsinformationen. Partiet har belagts med försäljningsförbud och användningen av det på sjukhus har stoppats. Enligt uppgifter som Fimea fått hann man använda nio förpackningar innan användningen avbröts.

Innehavaren av försäljningstillståndet och Fimea undersöker nu om det är fråga om läkemedelsförfalskning. I de fall av läkemedelsförfalskning som förekommit under hösten i Europa har preparatet överensstämt med det ursprungliga, med undantag av förpackningsmaterialen.

Inga anmälningar om biverkningar av läkemedlet har gjorts till Fimea under december-januari. I den här situationen, liksom i allmänhet, ska de patienter som fått oväntade biverkningar av läkemedelsbehandlingen ta kontakt med den behandlande läkaren.

Detta är andra gången som en produkt som misstänks vara en läkemedelsförfalskning har kommit in i den lagliga läkemedelsdistributionskedjan i Finland. Föregående fall var för fyra år sedan och också då gällde det en produkt avsedd för sjukhusbruk.

En läkemedelsförfalskning är ett läkemedelspreparat som avsiktligt och bedrägligt getts felaktig märkning. Felen kan gälla läkemedelspreparatets sammansättning, ursprung eller identifierbarhet i förpackningsmärkningarna eller i annan information om läkemedelspreparatet.

Förfalskade läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • Noora Oinonen, överprovisor, tfn 029 522 3255
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi