Innehållspublicerare

null Användningen av antiinflammatoriska läkemedel vid COVID-19-infektion

Användningen av antiinflammatoriska läkemedel vid COVID-19-infektion

19.3.2020

I medierna förekommer ställningstaganden som väcker frågor om huruvida icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom ibuprofen, kan förvärra en coronavirusinfektion (COVID-19).

För närvarande finns det inte övertygande vetenskapliga bevis på att det skulle finnas ett samband mellan ibuprofen och förvärrad COVID-19-infektion och därför kan det inte ges en rekommendation om att avsluta användningen av ibuprofen utifrån detta.

Kommittén för läkemedelssäkerhet (PRAC) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar som bäst säkerhetsuppgifterna som gäller användningen av ibuprofen och ketoprofen vid allvarliga infektioner. Utvärderingen inleddes på sommaren 2019 med anledning av en undersökning som görs av den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM). Undersökningen gav hänvisningar om att vattkoppor och vissa bakterieinfektioner kan framträda kraftigare tillsammans med ibuprofen- eller ketoprofenbehandling. Produktuppgifterna för många antiinflammatoriska läkemedel innehåller redan varningar om att de smärt- och infektionslindrande effekterna kan dölja förvärrade infektionssymtom. PRAC utvärderar huruvida ärendet presenteras i tillräcklig omfattning i produktinformationen, eller om det behövs tilläggsåtgärder.

Ärendet anses inte ha något direkt samband med en coronavirusinfektion, men behovet av ny forskningsinformation för att reda ut om användningen av antiinflammatoriska läkemedel inverkar på coronavirusinfektionens sjukdomsbild har identifierats. Det har framförts antaganden om olika mekanismer, med vilka olika läkemedel skulle kunna inverka på hur en coronavirusinfektion framskrider, men övertygande bevis på deras betydelse finns tillsvidare inte tillgängligt.

Vid valet av läkemedel för att vid behov lindra smärta och feber i anslutning till en coronavirusinfektion bör man beakta alla tillgängliga alternativ, inklusive paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, såsom ibuprofen, ketoprofen och naproxen. Läkemedlets lämplighet för varje patient ska alltid avgöras från fall till fall. I utvärderingen bör nytto- och riskprofilen för varje läkemedel, liksom även patienternas individuella uppgifter, beaktas. Uppgifterna bör beaktas tillsammans med de allmänna behandlingsrekommendationerna för smärta och feber. Anvisningar för en riktig och säker användning samt bästa möjliga tillgängliga säkerhetsinformation om varje läkemedel finns i bipacksedeln och produktresumén.

Antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen) kan fortsättningsvis användas enligt godkända produktuppgifter. Det rekommenderas att läkemedlen används med minsta effektiva dos under en så kort tid som möjligt.

Det finns ingen orsak att avbryta pågående behandlingar med ibuprofen eller andra antiinflammatoriska läkemedel på grund av ovan stående misstanke. Detta är särskilt viktigt för patienter som använder de aktuella läkemedlen för kroniska sjukdomar. Om patienten har frågor, kan han eller hon begära närmare information av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Fimea har som mål att erbjuda medborgarna så riktig information som möjligt om en säker läkemedelsanvändning. För närvarande anses det inte finnas någon orsak att ändra tidigare rekommendationer. Närmare information finns även på THL:s webbplats, under Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19.

European Medicines Agency 18.3.2020:
EMA gives advice on the use of non-steroid anti-inflammatories for COVID-19
 

Ytterligare information ges av

  • Kimmo Jaakkola, överläkare, tfn 029 522 3336
  • Terhi Lehtinen, överläkare, tfn 029 522 3377
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi