Innehållspublicerare

null Användning av mikrobläkemedel har ett direkt samband med resistens mot mikrobläkemedel

Användning av mikrobläkemedel har ett direkt samband med resistens mot mikrobläkemedel

27.7.2017

Användning av human- och veterinärmedicinska mikrobläkemedel har ett direkt samband med mikrobläkemedelsresistens, bekräftar en ny EU-rapport. Rapporten är den andra som kombinerar och analyserar användningen av human- och veterinärmedicinska mikrobläkemedel och mikrobläkemedelresistens. Information från totalt 28 EU/EES-länder ingår i rapporten. Användningen av vissa mikrobläkemedel konstateras ha ett samband med mikrobläkemedelsresistens hos bakterier som har isolerats från människor och produktionsdjur.

Det finns stora skillnader i användningen av mikrobläkemedel mellan länderna i Europa. År 2014 var den genomsnittliga förbrukningen av mikrobläkemedel i Europa högre för djur än för människor (jämförelsetal 152 mg/biomassa-kg och 124 mg/biomassa-kg ). Per land var förbrukningen för djur lägre i 18 länder, inklusive i Finland (22 mg/biomassa-kg hos djur och 139 mg/biomassa-kg hos människor).  Även skillnaderna i resistens hos mikrober som isolerats från människor och djur är avsevärda mellan länderna.

I rapporten framförs även materialets brister och förslag presenteras för förbättrade program för uppföljning av uppgifter om förbrukning och resistens. Enligt perspektivet ’En hälsa’ (One Health) kan risken för uppkomst av resistenta mikrober reduceras genom minskad totalanvändning och kontrollerad användning av mikrobläkemedel.

Läs mer:

Gemensam rapport: ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals  – Joint Interagency Antimicrobials Consumption and Resistance Analysis (JIACRA) Report

EFSA/EMA/ECDC-nyhet: EU report: more evidence on link between antibiotic use and antibiotic resistance

Ytterligare information ges av

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354 (frånvarande 10.7–4.8.2017)
  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411 (17.7-4.8.2017)
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.