Innehållspresentatör

null Anställda vid RFV i Kuopio flyttar in i samma utrymmen som Fimea

Anställda vid RFV i Kuopio flyttar in i samma utrymmen som Fimea

4.9.2019

En del anställda vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland flyttar in i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas lokaler i Technopolis på Microkatu den 4 september 2019.

Gemensamma lokaler för två olika statliga ämbetsverk är en relativt sällsynt lösning. Regionförvaltningsverkets och Fimeas projekt med gemensamma lokaler är en av de första i Finland.

De anställda vid regionförvaltningsverket och Fimea arbetar i kontorsrum och ett öppet utrymme i var sin ända av den gemensamma lokalen. Man delar kök och matsal, sociala utrymmen, korridorer samt en del av vilo- och mötesrummen.

Lokalitetsstrategin komprimerar lokalerna

Projektet med gemensamma utrymmen bygger på statens lokalitetsstrategi och ombyggnaden av regionförvaltningsverkets lokaler i länsstyrelsens gamla byggnad på Hallituskatu i Kuopio. Senatsfastigheter som ansvarar för statens lokaler har fastställt att Fimeas nuvarande lokaler motsvarar väl utrymmesbehovet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Till lokalen på Microkatu flyttar totalt 46 anställda vid regionförvaltningsverket. Flytten gäller anställda inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, arbetarskyddet samt basservicen, rättsskyddet och tillstånden samt ledningens stöd.

Enligt lokalitetsstrategin ska statens ämbetsverk sträva efter att om möjligt använda gemensamma lokaler. Man koncentrerar även lokalerna till permanenta fastigheter som staten äger. Regionförvaltningsverket flyttar tillbaka till länsstyrelsens byggnad år 2022. Planen är att även Fimea flyttar till de moderniserade lokalerna i länsstyrelsens byggnad år 2023 när de nuvarande hyresavtalen löper ut.

Gemensamma spelregler behövs

Fimea och RFV har sedan våren förhandlat om samanvändningen av lokalerna på Microkatu och om eventuellt ändringsarbete.

Genom opinionsundersökningar bland ämbetsverkens anställda har man utrett hur deras rutiner bör sammanjämkas. På basis av svaren har man ordnat gemensamma workshoppar som har haft som mål att skapa gemensamma spelregler. Spelreglerna finslipas i och med att samanvändningen etableras.

De anställda vid de båda ämbetsverken är vana att se nya ansikten, eftersom ämbetsverken är verksamma på flera ställen och de anställda rör sig mellan olika orter. Anställda vid Fimea arbetar i Kuopio, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Regionförvaltningsverket i Östra Finland har verksamhetsställen i Kuopio, Joensuu och S:t Michel. Dessutom är regionförvaltningsverket förvaltningstjänster verksamma nationellt i 12 orter.

Mer information

Fimea
Esko Kiiski, ekonomidirektör, tfn 029 522 3630
fornamn.efternamn@fimea.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Sirkka Jakonen, överdirektör, tfn 029 501 6900
fornamn.efternamn@avi.fi