Innehållspublicerare

null Ämnena vid patientrådets möte var förteckningar på läkemedelsförpackningar och etiketter med bruksanvisningar samt informationsledning

Ämnena vid patientrådets möte var förteckningar på läkemedelsförpackningar och etiketter med bruksanvisningar samt informationsledning

2.12.2022

Det andra mötet för Fimeas patientråd för perioden 2022–23 ordnades den 29.11.2022 i Helsingfors och på distans, i form av ett hybridmöte. I mötet deltog representanter för patient- och handikapporganisationerna och sammanlagt 30 personer från Fimea.

Evenemanget var interaktivt och rikt på diskussioner. Ämnena förteckningar på läkemedelsförpackningar och etiketter med bruksanvisning samt utnyttjandet av information som stöd för beslutsfattande, gav upphov till många tankar och diskussioner, särskilt ur läkemedelsanvändarnas och patienternas perspektiv. Syftet med patientrådet är att också inkludera patientsynvinkeln i myndigheternas arbete och att skapa en direkt kontakt mellan Fimea och patient- och handikapporganisationerna.

Förteckningar på läkemedelsförpackningar och etiketter med bruksanvisning

Fimeas forskarkoordinator Anu Pusas anförande om förteckningar på läkemedelsförpackningar ledde åhörarna till en noggrant definierad värld av läkemedelsförpackningar och bipacksedlar. De mest exakta anteckningarna finns på preparatets ytterförpackning, men även på mindre innerförpackningar ska det tydligt framgå till exempel läkemedelspreparatets namn, aktiva substans, styrka och läkemedelsform. På ytterförpackningen skrivs läkemedelspreparatets namn och styrka även med punktskrift. Under årens lopp har innehållet i bipacksedeln fått sin nuvarande form. I framtiden kan bipacksedlarna vara i elektronisk form, och då är det viktigt att garantera åtkomst till dem även för personer som inte har tillgång till internet.

Efter anförandet väcktes diskussion bland annat om hurdan information som man utöver de nuvarande förpackningsförteckningarna önskar: närmare information om läkemedelsformen och tablettens storlek samt lättlästa anvisningar. I diskussionen efterlystes också ett nära samarbete mellan myndigheterna för att informationen om läkemedel ska vara lättare att hitta, gärna från en enda informationskälla.

Överprovisor Juha Sinnemäki berättade om etiketten med bruksanvisningar som ska fästas på läkemedelsförpackningen och om de uppgifter som ska ingå i den. Fimea har inte gett apoteken närmare föreskrifter om var etiketten ska fästas, utan den mest ändamålsenliga platsen ska bedömas från fall till fall tillsammans med kunden i samband med expedieringen av läkemedlet.

Under diskussionen framkom det att etiketter som fästs på burkar ibland till och med kan försvåra användningen av läkemedlet. Informationen på etiketten ska dock finnas tillgänglig under hela användningen av läkemedlet. Med tanke på läkemedelssäkerheten är det viktigt att det finns information om ett eventuellt utbyte av läkemedel på apoteket på etiketten, så att läkemedelsanvändaren inte misstar sig att samtidigt använda två preparat som innehåller samma läkemedelssubstans.

Patient- och handikapporganisationernas aktuella frågor kopplade till läkemedel

Organisationerna berättade om sina viktigaste aktuella läkemedelsfrågor. Flera organisationer hade under hösten diskuterat eventuella nya läkemedelspreparat som skulle komma att bytas ut på apoteket (bl.a. insulin och läkemedel som ska inhaleras), hur läkemedelskostnaderna hänför sig till början av året, att läkemedel som en viss patientgrupp ofta använder inte omfattas av ersättningen, egenvårdsläkemedel och off label-preparat som används samt allmänt förekommande störningar i tillgången.

Om de biologiska läkemedlen kan ingå i byten av läkemedel på apoteket bör särskild uppmärksamhet ägnas åt läkemedelsrådgivningen för att till exempel säkerställa att läkemedlet tas på rätt sätt. Eventuella riskområden är då t.ex. att uträtta ärenden på ett nätapotek eller uträtta ärenden å någon annans vägnar, när läkemedelsrådgivningen inte kan säkerställas. Dessutom väckte olika hälsoapplikationer och säkerställandet av att uppgifterna i dem är korrekta samt datasäkerheten diskussion.

Kunskapsbaserad ledning stöder beslutsfattandet

Fimeas ledande expert Piia Rannanheimo och representant för Osteoporosförbundet i Finland, läkare Tiina Huusko, höll ett gemensamt anförande om ämnet ”Vilken information borde samlas in och utnyttjas för ett optimalt och jämlikt genomförande av läkemedelsbehandling?”.

Piias del fick åhörarna att fundera på hur viktigt det är att de framtida välfärdsområdena har tillräckligt med högklassig information och information i rätt tid om läkemedelsförsörjningen och användningen av läkemedel. Med hjälp av informationen kan man styra och leda ordnandet av läkemedelsförsörjningen och genomförandet av rationell läkemedelsbehandling. Rationell läkemedelsbehandling är säker, effektiv, ekonomisk och jämlik.

Tiinas del berörde behandlingen av osteoporos som ett exempel när hon funderade på hur den nuvarande informationen bättre borde styra genomförandet av vård och läkemedelsbehandlingar och hur de riktas till dem som har störst nytta av dem. Eftermiddagen avslutades med ett ämne som väckte diskussion när åhörarna bland annat funderade på vilka utmaningar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning som borde kunna påverkas med hjälp av olika indikator-, mätar- och statistikuppgifter samt hur läkemedelsanvändarnas synpunkter borde beaktas bättre än tidigare i den kommande informationsproduktionen och utnyttjande av information.

Nästa patientrådsmöte ordnas i mars 2023.

Läs mer:

Material från mötet med Fimeas patientråd (på finska)

Beställ Fimeas patientråds nyhetsbrev (på finska)