Innehållspublicerare

null Äldre personer i Finland använder allmänt läkemedel som ska undvikas

Äldre personer i Finland använder allmänt läkemedel som ska undvikas

21.3.2023

Enligt en ny undersökning som publicerats i en internationell publikationsserie använder äldre finländare som fyllt 75 år allmänt läkemedel som ska undvikas. I undersökningen jämfördes listan över läkemedel som ska undvikas i Fimeas databas Medicin75+ med åtta internationella publicerade kriterier. 

Risken för biverkningar av läkemedel som ska undvikas överskrider vanligtvis den kliniska nyttan av dem. Internationellt har det publicerats flera kriterier för läkemedel som ska undvikas, med vilka man strävar efter att främja rationell läkemedelsbehandling av äldre och förbättra läkemedelssäkerheten. Tillämpningen av de nationella kriterierna i andra länder försvåras av landsspecifika skillnader i läkemedelsurvalet och läkemedelsförskrivningspraxisen. Databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea beaktar den finländska läkemedelsmarknaden och vårdpraxisen. Databasen klassificerar genom att utnyttja konsensusmetoden de vanligaste läkemedlens lämplighet för personer som fyllt 75 år. Databasen innehåller cirka 90 läkemedel i klass D som ska undvikas. 

I den publicerade undersökningen utreddes hur vanligt det är att finländska äldre personer använder läkemedel som ska undvikas enligt olika kriterier. Förekomsten av läkemedel som ska undvikas hos finländare som fyllt 75 år varierade (11–57 %) beroende på vilket kriterium som användes. Enligt resultaten skaffar var tredje finländare som fyllt 75 år årligen minst ett läkemedel som rekommenderas att undvikas i databasen Medicin75+. Av de läkemedel som ska undvikas i databasen Medicin75+ var de vanligaste läkemedlen som finländska äldre använder kodein, tramadol och nitrofurantoin. Förekomsten av läkemedel som ska undvikas minskade under 2017–2019, oberoende av vilket kriterium som användes för definitionen.

Läs mer: 

Paulamäki, J., Jyrkkä, J., Hyttinen, V., Jämsen E. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older population: comparison of the Finnish Meds75+ database with eight published criteria. BMC Geriatr 23, 139 (2023). (DOI-adress: https://doi.org/10.1186/s12877-022-03706-z)

Databasen Medicin75+

Ytterligare information ges av

  • Jasmin Paulamäki, forskare, tel. 029 522 3604
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi