Innehållspresentatör

null Åldersdegeneration av ögonbotten: Fimea publicerade en utvärdering av det nya läkemedlet brolucizumab

Åldersdegeneration av ögonbotten: Fimea publicerade en utvärdering av det nya läkemedlet brolucizumab

22.5.2020

Åldersbetingad våt makuladegeneration (wAMD) är en betydande sjukdom som orsakar synskada i Finland. Sjukdomsförloppet kan bromsas upp med en läkemedelsinjektion, VEGF-hämmare, som administreras i ögat. I Finland har det hittills använts tre VEGF-hämmare för det aktuella ändamålet: Bevacizumab används som primärt behandlingsalternativ på grund av dess förmånliga pris. Aflibercept används ofta som sekundärt alternativ, medan ranibizumab har använts i mycket liten skala. I början av 2020 beviljades försäljningstillstånd för den nya VEGF-hämmaren, brolucizumab.

Nätverket EUnetHTA publicerade i mars en internationell gemensam rapport, som innehöll en utvärdering av den kliniska effekten och säkerheten hos brolucizumab i behandlingen av wAMD. Fimea har nu utarbetat en nationell sammanfattning av rapporten och därtill bedömt behandlingskostnaderna i Finland.

Viktiga resultat och slutledningar av utvärderingen

Brolucizumab har i de kliniska studierna endast jämförts med aflibercept. Enligt forskningsresultaten finns det inte några betydande skillnader i den terapeutiska effekten mellan dessa läkemedel i behandlingen av wAMD.

I behandlingen av wAMD med VEGF-hämmare är doseringsprotokollen mycket varierande mellan olika patienter. Injektionernas doseringsintervall kan vara ca 4–16 veckor. Således finns det också stor variation i patienternas läkemedelskostnader, fastän kostnaderna för en enskild läkemedels­injektion skulle vara desamma. Partiförsäljningspriset på brolucizumab och aflibercept är lika stora, 853 euro.

Om brolucizumab tas i bruk som ett alternativ i behandlingen av wAMD, kan priskonkurrensen mellan brolucizumab och aflibercept eventuellt inverka på hur dessa preparat används.

Kommentarer

Kommentarer om utvärderingsrapporten kan lämnas fram till den 7 juni 2020. Kommentarerna ska skickas till Fimeas registratorskontor, adress kirjaamo@fimea.fi. Kommentarerna är offentliga och kan publiceras på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Det internationella EUnetHTA-nätverkets utvärderingsrapport

Den nationella sammanfattningen

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 353
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
  • E-postadresserna enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi