Innehållspublicerare

null Enkäten Läkemedelsbarometern 2019 är genomförd

Enkäten Läkemedelsbarometern 2019 är genomförd

28.11.2019

Materialet i enkäten Läkemedelsbarometern 2019 kan fås av Fimea med en separat ansökan om användningstillstånd för forskning, utveckling och innovation, undervisning samt för planerings- och utredningsuppgifter. Materialen i de tidigare Läkemedelsbarometrarna (2015 och 2017) är tillgängliga för vetenskaplig forskning.

Syftet med enkäten Läkemedelsbarometern 2019 var att utreda allmänhetens åsikter om läkemedel och deras användning. I undersökningen utreddes också vad allmänheten anser om ställen där man köper läkemedel, om vacciner och om läkemedlens miljöeffekter. Undersökningen gjordes som en webbenkät (n=2104, svarsprocent 19,8). De svarande utgjordes av ett sampel av 18–79-åriga finländare.

Läkemedelsbarometern producerar ny information om Finlands befolkning

I publikationen Läkemedelsbarometern 2019 beskrivs insamlingen av enkätmaterialet och enkätmaterialets representativitet i förhållande till befolkningen granskas.

I enkäten var kvinnorna något överrepresenterade i förhållande till befolkningen. Materialet representerar bra den medelålders och äldre befolkningen och sämre de yngre åldersgrupperna. I det undersökta materialet är de arbetslösa underrepresenterade, men pensionärerna representerar befolkningen bra. Personer med högskoleutbildning är överrepresenterade i enkäten och personer med låg utbildning är underrepresenterade.

Läkemedelsbarometern genomförs vartannat år

Läkemedelsbarometern är en befolkningsenkät som genomförs vartannat år och med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Enkäten har genomförts åren 2015 och 2017. Barometern kompletterar den information som fås i registren om befolkningens läkemedelsanvändning.

Det finns anvisningar på Fimeas webbplats om hur man ansöker om tillstånd att använda materialet i Läkemedelsbarometern. Fimea bedömer ansökningarna om användningstillstånd från fall till fall. Ett separat avtal utarbetas om användningen.

Läs mer

Anvisningar om hur man ansöker om materialet i Läkemedelsbarometern

Läkemedelsbarometern 2019. Insamling av enkätmaterial och forskningsrapport. Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 8/2019 (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi