Asset Publisher

null Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2021 har publicerats

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2021 har publicerats

2.3.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 har publicerats. Artiklar om årets höjdpunkter samt statistik och grafer har också sammanställts i en webbversion på adressen vuosikertomus.fimea.fi.

”År 2021 var ett hektiskt år, men med hjälp av personalens yrkesskicklighet och effektivitet uppnådde vi de mål som ställts upp för vår verksamhet”, konstaterar överdirektör Eija Pelkonen. ”Ett nära samarbete och en god växelverkan med våra intressentgrupper bidrog också till detta”.

Fimeas ekonomiska situation förblev stabil år 2021. Fimea är ett nettobudgeterat ämbetsverk som får finansiering i huvudsak från klientavgifterna hos aktörerna inom läkemedelsområdet. Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat, tillstånds- och inspektionsavgifter för aktörer inom läkemedelsbranschen samt kvalitetskontrollavgifter enligt en separat lag utgör 2021 cirka 82 % av ämbetsverkets totala finansiering. Den återstående 18 % är verksamhet som finansieras ur statsbudgeten, som är den allmänna myndighetsstyrningen av läkemedelstillsynen, verksamheten inom processen för utvärdering av farmakopé- och läkemedelsbehandlingar.

COVID-19-uppdragen fortsatte

COVID-19-krisen syntes fortfarande i Fimeas vardag under år 2021. Utvecklingen av COVID-19-vaccin och läkemedel framskred och Fimea deltog i utvärderingen och kommenteringen av dem i samarbete med det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn. Coronavaccinerna fick försäljningstillstånd och antalet anmälningar om biverkningar, liksom enkäterna om dem, ökade betydligt. I slutet av året sysselsattes särskilt övervakningen mycket av COVID-19-antigenhemtest.

Precis som 2020 upprätthöll man en lägesbild över tillgången till läkemedel och prognoser för läkemedlens tillräcklighet och rapporterade med jämna mellanrum till social- och hälsovårdsministeriet och vad gäller tillgången också till intressentgrupper.

År 2021 betonades också aktivt deltagande i stödet för EU:s läkemedelsstrategi. Fimea deltog i flera lagstiftningsprojekt inom EU, såsom beredningen av förordningen Medical Devices om medicintekniska produkter, förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och förordningen om klinisk forskning. Vi satsade, på grund av den föränderliga lagstiftningen, omfattande på handledning och rådgivning för aktörer och intressentgrupper bl.a. genom att ordna webbinarier och evenemang. 

Fimea förband sig i stor utsträckning år 2021 till att genomföra den nationella färdplanen för läkemedelsreformen genom att aktivt delta i arbetet med verkställandet. Målet med reformen är att förbättra läkemedelsförsörjningens kostnadseffektivitet, säkerställa läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen samt tjänsternas smidighet och tillgänglighet.

Verkställandet av den nya strategin inleddes

År 2021 publicerade Fimea en ny strategi som fokuserar på utveckling. Strategins grundpelare bygger på betjänande expertis, en smidig och möjliggörande verksamhetskultur samt nationell och internationell påverkan. Målet är att säkerställa, att Fimea på bästa möjliga sätt uppfyller sina uppgifter samt samhällets och intressentgruppernas förväntningar i 2020-talets föränderliga verksamhetsmiljö.

Ändringen av organisationsstrukturen, som stöder genomförandet av strategin, trädde i kraft 1.3.2022. I den nya organisationsstrukturen delas Fimeas funktioner in i fyra ansvarsområden, under vilka verksamhetshelheterna har grupperats: Försäljningstillstånd, Säkerhet och effektivitet, Tillsyn och tillgång samt Gemensamma tjänster. Utöver dessa lyder Utveckling och informationstjänster samt Kommunikationstjänster direkt under överdirektören.

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 (pdf, på finska)

Fimeas år 2021 (webbplats)

Ask more

  • Eija Pelkonen, överdirektör
  • Esko Kiiski, ekonomichef
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi