Asset Publisher

null Fimea och THL följer upp coronavaccinens biverkningar och säkerhet noggrant – inga överraskande biverkningar har framkommit

Fimea och THL följer upp coronavaccinens biverkningar och säkerhet noggrant – inga överraskande biverkningar har framkommit

18.1.2021

I fråga om de biverkningar av coronavaccinet som anmälts i Finland har det tills vidare inte framkommit överraskande uppgifter.

Fram till och med fredagen den 15 januari har Fimea fått in 32 anmälningar om biverkningar av Comirnaty, det första vaccinet som togs i bruk. I anmälningarna har rapporterats bl.a. allergiska reaktioner (inklusive anafylaktisk reaktion), reaktioner vid vaccinationsplatsen och värk i vaccinationsextremiteten, muskelvärk, förstorade lymfkörtlar samt illamående, nässelutslag, trötthet/kraftlöshet, huvudvärk och frossa. Dessa är allmänt observerade och förväntade biverkningar av vaccin och de har också beaktats i vaccinets produktresumé.

Misstankar om biverkningar som har ett tidsmässigt samband med vaccinationen kan förväntas vid vaccinationer av äldre personer

Dödsfall bland äldre patienter som fått coronavaccin utreds som bäst bland annat i Sverige och Norge. Bland de första som får vaccin i Finland är äldre patienter på vårdhem, som löper stor risk att dö av grundsjukdomar även på kort sikt.

I Finland har man rekommenderat att personer i terminalvård vars aktiva vård har avslutats inte vaccineras systematiskt. Beslut om vaccination av personer med bräckligt hälsotillstånd fattas alltid från fall till fall enligt prövning i samarbete med den behandlande läkaren, den som ska vaccineras och de anhöriga. Orsaken är att allmänna biverkningar som tillfällig feber kan försämra personens tillstånd. Vaccinationerna klassificeras som aktiv behandling och samma praxis gäller förutom coronavaccinet även till exempel influensavaccinationer.    

I Finland har vaccinationerna inletts bland personalen inom social- och hälsovården samt bland invånarna på vårdhem för äldre. I takt med att vaccinationerna framskrider till de äldre kan man förvänta sig att dödsfall i åldersgruppen förekommer även i grupper som fått vaccinet i tidsmässigt samband med vaccinationen.

Vaccinet skyddar inte mot dödlighet vid andra sjukdomar. Att dö efter vaccinationen betyder inte heller direkt att döden beror på vaccinationen.

För närvarande har det i Finlands befolkningsregister inte samlats anmälningar om dödsfall bland personer som fått coronavaccin. Uppgifterna om dödsfall inkommer till befolkningsdatasystemet med fördröjning.

Vaccinationernas biverkningar följs noggrant

Vaccinationen med det första coronavaccinet (Comirnaty) har inletts inom Europeiska unionen i slutet av 2020.

Vaccinets säkerhet följs noggrant bland annat med hjälp av anmälningar om biverkningar. Fimea tar emot anmälningar om biverkningar från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och direkt från medborgarna.

Utifrån anmälningarna om biverkningar kan man upptäcka signaler om eventuella nya biverkningar som kräver en noggrannare bedömning.  All tillgänglig information genomgår en grundlig vetenskaplig utvärdering som en del av den kontinuerliga säkerhetsuppföljningen av vaccin.

Information om inkomna anmälningar om biverkningar publiceras på Fimeas webbplats flera gånger i veckan. På webbplatsen publiceras antalet anmälningar från Finland och de vanligaste biverkningarna.

Läs mer:

Vanliga frågor till Fimea om biverkningsanmälningarna

THL: Vaccin och coronaviruset

Närmare upplysningar:

THL:
Hanna Nohynek, överläkare, THL, tfn 029 524 8246, fornamn.efternamn@thl.fi

Fimea:
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
E-post i formen fornamn.efternamn@fimea.fi