Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon

Fimean ohjeita direktiivin 2010/84/EU kansalliseen implementaatioon

Yleistä

Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lääketurvatoimintaa koskevat säädökset ovat uudistuneet direktiviin 2010/84/EU ("lääketurvadirektiivi") johdosta. Uusia ohjeistoja koskevia tietoja on koottu ensisijaisesti Euroopan lääkeviraston verkkosivulle osoitteeseen 2010 Pharmacovigilance Legislation. Säädöksien kansallista implementaatiota koskevia selvennyksiä on koottu tälle sivulle Fimeaan saapuneiden kyselyiden perusteella. Sivua päivitetään tarvittaessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 1235/2010 on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 2.7.2012 lähtien.

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 520/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 726/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY säädetyn lääketurvatoiminnan toteuttamisesta. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa 10.7.2012 lähtien.

Kansallinen lainsäädäntö on päivitetty lääketurvadirektiivin 2010/84/EU osalta lääkelain muutoksella 330/2013. Laki tuli voimaan 1.6.2013. Fimea on antanut lain perusteella päivitetyt määräykset lääketurvatoiminnasta sekä lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnöistä ja pakkausselosteista.

Lääketurvatoiminnan säädöksiä täydennettiin lokakuussa 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) No 1027/2012, jota sovelletaan sellaisenaan jäsenmaissa 5.6.2013 lähtien ja direktiivillä 2012/26/EU, joka on tullut voimaan 28.10.2013. Lääkelaki on päivitetty direktiivin osalta lainmuutoksella 978/2013, joka on tullut voimaan 1.1.2014.

Euroopan lääkevirasto ja jäsenvaltiot ovat yhdessä valmistelleet lääketurvatoiminnan ohjeistuksen (Good Pharmacovigilance Practices, GVP), joka koostuu itsenäisesti julkaistavista ja päivitetyistä aiheittain ryhmitellyistä moduuleista. Direktiivin 2001/83/EU artiklaan 108a perustuva lääketurvatoiminnan ohjeisto kattaa lääketurvatoiminnan Euroopan unionissa ja koskee myyntiluvan- ja rekisteröinninhaltijoita, Euroopan lääkevirastoa ja jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia. GVP-moduulit julkaistaan Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla. Julkaistut GVP-moduulit korvaavat vastaavat osiot ohjeistosta ”Lääkkeisiin sovellettavat säännöt Euroopan yhteisössä -julkaisun niteessä 9A – Lääketurvatoiminta”.

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Unionin viitepäivämäärät (EURD) ja määräaikaisten turvallisuuskatsausten (PSUR) toimittamisvaatimukset sisältävä päivitettävä luettelo on julkaistu ensimmäisen kerran 1.10.2012 Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla. Luettelosta tulee sitova 6 kk vahvistamisensa jälkeen eli 1.4.2013. EURD-luetteloa päivitetään kuukausittain, ja päivitykset tulevat voimaan 6 kk kuluttua niiden julkaisemisesta. Myyntiluvan haltijoiden velvollisuutena on seurata näitä päivityksiä omien valmisteidensa osalta. Niiden valmisteiden osalta, jotka eivät ole EURD-luettelossa ja joille ei ole vahvistettu unionin viitepäivämäärää, PSUR-syklistä ja PSUR:in toimittamispäivämäärästä on sovittava erikseen Fimean lääketurvallisuus ja lääkeinformaatio -yksikön kanssa. Näiden periaatteiden lisäksi viranomainen voi pyytää PSUR:a koska tahansa lääketurvallisuustietojen arviointia varten, jolloin PSUR on toimitettava välittömästi viranomaisen pyynnöstä.

Niiden valmisteiden osalta, joiden PSUR:n DLP-päivämäärä on ollut lokakuussa 2012 julkaistussa EURD-luettelossa aikavälillä 1.4.2013 – 31.8.2014 ja jotka on väliaikaisesti poistettu päivitetystä luettelosta, noudatetaan siirtymäaikana CMD(h):n kotisivulla julkaistua ohjeistusta ”Assessment of Periodic Safety Update Reports for Nationally Authorised Products in 2013/2014 - Cover note” ja työnjakomenettelyssä julkaistua luetteloa ”List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised”. Myyntiluvan haltijoiden on seurattava ja noudatettava CMD(h):n kotisivulla julkaistuja PSUR:ien arviointilausuntoja ja suosituksia.

PSUR:a ei toimiteta geneerisestä valmisteesta, joka on saanut myyntiluvan artiklan 10(1) tai artiklan 10a (Direktiivi 2001/83/EC) perusteella eikä myyntilupaan tai EURD-luetteloon ole liitetty PSUR:n toimittamista koskevaa ehtoa tai PSUR:n toimittamisaikataulu ei ole poikennut referenssivalmisteesta. Jos nämä ehdot eivät täyty, PSUR toimitetaan normaalifrekvenssiensä mukaisesti siihen asti, kunnes unionin viitepäivämäärät on vahvistettu.

PSUR:n toimittamisvelvoitteesta voi tarvittaessa tiedustella sähköpostitse osoitteesta TURVA@Fimea.fi. Tiedusteluun on liitettävä seuraavat tiedot: lääkevalmisteen nimi, vaikuttava aine, ATC-koodi, hakemustyyppi (onko kyseessä alkuperäisvalmiste vai geneerinen valmiste), EURD-luettelon tiedot (DLP, PSUR-sykli, tuleeko geneerisistä valmisteista toimittaa PSUR ja tieto, jos vaikuttava aine ei ole luettelossa) sekä viimeisimmän Fimeaan toimitetun PSUR:n raportointijakso.

PSUR laaditaan lääketurvaohjeiston GVP-moduulin VII ohjeiden mukaisesti.

Fimea ei vaadi PSUR-sykliä koskevaa muutoshakemusta, jos vaikuttava aine on mainittu EURD-luettelossa.

Myyntiluvan uudistaminen

  1. Uudistamishakemukset on jätettävä 9 kk ennen myyntiluvan päättymispäivämäärää.
    Myyntiluvan, jolla on harmonisoitu uudistamisajankohta, uudistamishakemus toimitetaan edelleen sovitun ja harmonisoidun uudistamisaikataulun mukaisesti.
  2. Uudistamishakemuksen yhteydessä ei toimiteta PSUR:a, PSUR addendumia eikä SBR:a, vaan hakija liittää hakemukseensa katsauksen (Addendum to the Clinical Overview), joka sisältää oleelliset tiedot lääkevalmisteen riski-hyötysuhteen arvioimiseksi. Uudistamisten ja PSUR:ien toimittamiset kulkevat omissa aikatauluissaan, ja hakijan ratkaistavaksi jää tietojen koostaminen siten, että uudistamishakemus sisältää relevantit ja ajantasaiset tiedot riski-hyötysuhteen arvioimiseksi.
  3. Uudistamishakemuksen yhteydessä ei toimiteta riskienhallintasuunnitelmaa (RMP) valmisteelle, jonka myyntilupaan ei ole jo aiemmin liitetty riskienhallintasuunnitelmaa. Näille valmisteille RMP toimitetaan vain viranomaisen pyynnöstä tai jos myyntiluvan haltija katsoo sen perustelluksi valmisteesta saatujen uusien turvallisuustietojen perusteella. Viimeksi mainitussa tilanteessa RMP:n toimittamisesta tulee myös neuvotella etukäteen Lääketurvallisuus ja lääkeinformaatio -yksikön kanssa.
  4. EMA ja CMD(h) ovat julkistaneet verkkosivuillansa päivitetyt ohjeistot uudistamishakemuksien osalta.

Haittavaikutusraportointi

Fimea vastaanottaa siirtymäaikana myyntiluvan haltijoilta ilmoitukset ainoastaan Suomessa sattuneista epäillyistä vakavista haittavaikutuksista. Myyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa nämä nopeutetusti sähköisesti, ja toimittaa kaikki haittavaikutusilmoitukseen liittyvät tiedot Fimeaan (Laki lääkelain muuttamisesta 330/2013 30 e § ja 30 f §).

Riskienhallintasuunnitelma

Kaikissa uusissa myyntilupahakemuksissa on oltava riskienhallintasuunnitelma (RMP). Hakija toimittaa arvioitavaksi lääkevalmisteensa myyntilupahakemuksessa RMP-dokumentin, jonka laajuus riippuu valmisteen ominaisuuksista (katso ohjeet lääketurvaohjeiston GVP-moduuli V, esim. figure V.3). RMP-dokumentin päivityksestä on ohjeistus lääketurvaohjeiston moduulissa V. RMP laaditaan Euroopan lääkeviraston verkkosivulla julkistetun uudistetun RMP-templaatin (Guidance on format of the risk management plan (RMP) in the EU) mukaisena.

RMP-dokumentin osana on yhteenveto riskienhallintasuunnitelmasta (Part VI, Summary of activities in the risk management plan by product). Yhteenvetoon sisältyvä osio VI.2 Elements for a Public Summary on toimitettava Fimeaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Käännökset ja hyväksytty englanninkielinen versio on toimitettava 60 vuorokauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä julkaisemista varten. Fimean verkkosivulla Riskienhallintasuunnitelmien yhteenvedoissa on käännösten otsikointiohje.

Jos uusi tai päivitetty RMP toimitetaan muutoshakemuksella, käännökset ja hyväksytty englanninkielinen versio toimitetaan 60 vuorokauden kuluessa muutoksen hyväksymisestä.

Keskitetyn myyntilupamenettelyn valmisteille Euroopan lääkevirasto julkistaa verkkosivullaan englanninkielisen yhteenvedon RMP-dokumentista. Näiden valmisteiden osalta suomen- ja ruotsinkielinen käännös suositellaan toimittamaan Fimeaan kuukauden kuluessa siitä, kun englanninkielinen yhteenveto on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivulla. Jos Euroopan lääkevirasto ei julkaise keskitetyn myyntilupamenettelyn valmisteen RMP-yhteenvetoa, ei siitä myöskään tarvitse toimittaa suomen- ja ruotsinkielisiä käännöksiä.

Euroopan lääkevirasto julkaisee englanninkielisen RMP-yhteenvedon, kun kyseessä on uusi myyntilupa (CHMP opinion 12/2013 jälkeen) tai vanhempien valmisteiden RMP-yhteenvedot, kun RMP:hen on tehty suuria muutoksia, kuten uusi indikaatio, indikaation rajaaminen, päivitystä kontraindikaatioihin, uusia tärkeitä riskejä tai muutoksia tunnettuihin riskeihin tai mikä tahansa riskin minimoimistoimenpide, joka lisätään tai poistetaan.

Yhteenvetodokumentit toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen turva@fimea.fi.

Päivityksissä tehtyjä muutoksia

10.12.2014 päivityksessä tehdyt muutokset

14.2.2014 päivityksessä tehdyt muutokset (pdf)